Την εξυγίανση της εν Ελλάδι δραστηριότητάς της σε χρηματοδοτικές μισθώσεις ολοκληρώνει η Alpha Bank, με βάση το πλάνο μετασχηματισμού Andros.

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει την αναδιοργάνωση της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Alpha Bank (ο «Όμιλος»), ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ (η “Alpha Leasing”), η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω κοινής διάσπασης της Alpha Leasing (η «Διάσπαση»).

Η ολοκλήρωση της Διάσπασης θα περιλαμβάνει (i) τη μεταβίβαση των εξυπηρετούμενων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης μαζί με τα σχετικά ακίνητα σε νεοϊδρυθείσα εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία θα παραμείνει εντός του Ομίλου, (ii) τη μεταβίβαση συγκεκριμένων ακίνητων περιουσιακών στοιχείων σε άλλες Εταιρείες του Ομίλου και (iii) τη μεταβίβαση περιμέτρου μη εξυπηρετούμενων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης μαζί με τα σχετικά ακίνητα, με Μεικτή Λογιστική Αξία ύψους περίπου Ευρώ 0,24 δισ., (το «Χαρτοφυλάκιο Andros») στην εταιρεία HELLAS CAPITAL LEASING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (η “HCL”), ελληνική εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων που ανήκει εξ ολοκλήρου σε επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται ή συμβουλεύει η Bain Capital.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Alpha Leasing και η μοναδική της μέτοχος Alpha Συμμετοχών Α.Ε. προέβησαν στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με την HCL και τη μέτοχό της για την πώληση από την Alpha Συμμετοχών Α.Ε. στη μέτοχο της HCL της συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου της HCL που θα αποκτήσει η Alpha Συμμετοχών Α.Ε. , κατόπιν ολοκλήρωσης της Διάσπασης έναντι της μεταβίβασης του Χαρτοφυλακίου Andros στην HCL.

Το τίμημα για τη μεταβίβαση της ως άνω συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου της HCL (η «Συναλλαγή») υπερβαίνει το 36% της Μεικτής Λογιστικής Αξίας του Χαρτοφυλακίου Andros.

Η Συναλλαγή δεν αναμένεται να έχει ουσιαστική επίπτωση στα κεφάλαια και στη ρευστότητα του Ομίλου. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται περί τα τέλη του 2024, κατόπιν λήψης των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων για τη Διάσπαση.

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη ως νομικός σύμβουλος του Ομίλου για τη Συναλλαγή.