Στα 89,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Alpha Bank το 2017, έναντι 19,5 εκατ. ευρώ το 2016.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται στα 21,1 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Βank το 2017 σημείωσε περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς πέτυχε μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 2,6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και 1,8 δισ. ευρώ το δ ́ τρίμηνο 2017. Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο αυξήθηκαν κατά 1,9 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και 1 δισ. ευρώ το δ ́ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 σε 34,9 δισ. ευρώ.

Παράλληλα η Alpha Βank πέτυχε σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά 8,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε σε 7 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 έναντι 13,2 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2016.

Η τράπεζα το 2017 είχε ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 18,3%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 9,2 δισ. ευρώ, ήτοι τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Λαμβανομένης υπ’ όψιν της εκτιμωμένης επιπτώσεως ύψους 1,1 δισ. ευρώ από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9, βάσει των μεταβατικών διατάξεων για το 2018, ο Δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 18,3%.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του Ισολογισμού και ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ, ενώ ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 47,6% το 2017 έναντι 48,2% το 2016, επίδοση που -σύμφωνα με την τράπεζα- επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 13,9% σε ετήσια βάση και αντιστοιχούν σε 172 μονάδες βάσεως, έναντι 191 μονάδων βάσεως το 2016.

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο 2018, η Alpha Bank προχώρησε στη σύναψη οριστικής συμφωνίας για την πώληση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετουμένων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων Λιανικής συνολικού υπολοίπου 3,7 δισ. ευρώ.

Π. Μαντζούνης: Ιδιαίτερα σημαντικό για την Alpha Bank το 2017

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2017, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε πως “το έτος 2017 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την Alpha Bank, καθώς τα ετήσια αποτελέσματα παρουσίασαν περαιτέρω βελτίωση σε όλους τους τομείς. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκαν, η χρηματοδότησή μας από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε, ενώ επετεύχθη περαιτέρω περιορισμός του κόστους”.

Όπως εξήγησε ο κ. Μαντζούνης, “με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της εξυπηρετήσεως των Πελατών μας, προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική τραπεζική και τηλεφωνική εξυπηρέτηση, παράλληλα με τις υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο Καταστημάτων. Κατά το 2017, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την Ελληνική Οικονομία, καθώς οι εκταμιεύσεις δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, με σκοπό την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, η Τράπεζα προέβη σε σειρά αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών, τις οποίες εφήρμοσε επιτυχώς”.

Αναφερόμενος στα NPLs, σημείωσε πως “στη Ρουμανία ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων δανείων άνω των 400 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ελλάδα η Τράπεζα συνήψε οριστική συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων και άνευ εξασφαλίσεων δανείων Λιανικής ύψους 3,7 δισ. ευρώ, με θετική επίπτωση επί των κεφαλαιακών δεικτών. Οι εν λόγω συναλλαγές αναδεικνύουν την προσήλωση του Ομίλου στην εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου του και στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού μας σχεδίου”.

Σχετικά με τους στόχους της τράπεζας ο κ. Μαντζούνης τόνισε ότι “κατά το έτος 2018, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, καθώς και για την πλήρη εξάλειψη του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας, την αύξηση των εσόδων που δεν προέρχονται από τόκους, παράλληλα με την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητος του Δικτύου μας”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here