Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2017 – 31.12.2017, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Αστικά Ακίνητα.

Επίσης, μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας ελήφθησαν, παμψηφεί και ομόφωνα, οι κατωτέρω αποφάσεις:

1)    Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  της χρήσεως 01.01.2017 – 31.12.2017, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.

2)    Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο  καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα  της διαχειριστικής χρήσεως 2017.

3)  Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία “DELOITTE Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών” για τη διαχειριστική χρήση 2018.

4)  Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

5) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας  σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια  ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here