Μετάφραση απόδοση αποτελεσμάτων Ελενα Ερμείδου από το Allianz.com

Στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα λειτουργικά κέρδη της Allianz το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τα καθαρά προς διανομή κέρδη στους μετόχους μειώθηκαν κατά 28,6% στα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο διάστημα εξαμήνου τα συνολικά κέρδη παρέμειναν σταθερά στα 73,5 δισεκατομμύρια, στο δεύτερο τρίμηνο τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν 6,8% στα 30,9 δισεκατομμύρια. Τα λειτουργικά κέρδη για το εξάμηνο στα 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τα καθαρά προς διανομή έσοδα στους μετόχους μειώθηκαν 28,8% στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ στο 187%.

Η κρίση του COVID-19 προκάλεσε μία από τις πιο σοβαρές αναταραχές στην οικονομική και χρηματοπιστωτική αγορά. Ενώ οι χρηματοπιστωτικές αγορές παρουσίασαν ράλι στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, η οικονομική ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη. Η Allianz διαθέτοντας καλά διαφοροποιημένο επιχειρηματικόχαρτοφυλάκιο και ισχυρό ισολογισμό της συνέχισε να κινείται με επιτυχία στην τρέχουσα κρίση, έχοντας επιτύχει σταθερά αποτελέσματα το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Ωστόσο, λόγω της μεταβλητότητας στην αγορά , προς το παρόν δεν μπορεί να καθορίσει τις προοπτικές συνολικής κερδοφορία της για το 2020.

Αναλυτικά:

Η εσωτερική ανάπτυξη προσαρμοσμένη ανάλογα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες διαμορφώθηκε στο 7,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω του κλάδου ζωής και υγείας. Τα συνολικά έσοδα στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 μειώθηκαν 6,8% στα 30,9 (2τρίμηνο  2019: 33,2) δισεκατομμύρια ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν 18,8% στα2,6 (3.2) δισεκατομμύρια.  Τα λειτουργικά κέρδη στο κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων συρρικνώθηκαν λόγω των ζημιών που προκάλεσε COVID-19 καθώς και τα λειτουργικά έσοδα από επενδύσεις. Τα λειτουργικά κέρδη στο κλάδο ζωής και υγείας ήταν ανθεκτικά. Τα καθαρά προς διανομή κέρδη προς τους μετόχους μειώθηκαν κατά 28,6 στα 1,5 (2,1) δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν 27,6% στα 7,07 (9,76) ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Οι ετησιοποιημένες αποδόσεις των ίδιων κεφαλαίων στο 10,0% (συνολικά για το 2019: 13,6%). Ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ στο 187% στο τέλος του δευτέρου τριμήνου από 190% στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2020.

Το πρώτο εξάμηνο του 2020 τα συνολικά έξοδα παρέμειναν σταθερά. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν 20,5% στα 4,9 (6,1) δισεκατομμύρια με τον COVID-19 να προκαλεί σημαντικό αντίκτυπο στην λειτουργική κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ο κλάδος περιουσίας και ατυχημάτων έγραψε χαμηλότερο αποτέλεσμα στο underwriting, στα λειτουργικά και τις επενδύσεις.  Το λειτουργικό αποτέλεσμα στον κλάδο ζωής και υγείας μειώθηκε κυρίως λόγω των χαμηλότερων επενδυτικών περιθωρίων. Η μείωση στα καθαρά έσοδα προς διανομή στους μετόχους οφείλεται κυρίως στην πτώση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Κλάδος Περιουσίας και Ατυχημάτων:  Πτώση κερδοφορίας λόγω των πιέσεων από τον Covid-19

Τα συνολικά έσοδα παρέμειναν σταθερά 13,5 (13,4) δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Με προσαρμοσμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες η εσωτερική ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο -1,6% κυρίως λόγω COVID-19. Το λειτουργικό αποτέλεσμα μειώθηκε 17,4% στο 1,1 δισεκατομμύρια το δεύτερο τρίμηνο του 2020 εν συγκρίσει με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο. Το αποτέλεσμα στο underwriting καθορίστηκε από τον αντίκτυπο των μεγάλων ζημιών λόγω της πανδημίας. Αντισταθμίστηκε από βελτιώσεις που έγιναν στο δείκτη δαπανών. Επί πλέον μείωση κατέγραψε το λειτουργικό αποτέλεσμα. Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά ασφάλιστρα αυξήθηκε 1,2% στο 95,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Το πρώτο εξάμηνο του 2020, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν 33,8 (32,9) δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τις προσαρμογές των συναλλαγματικών ισοτιμιών η εσωτερική ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο  0,3 κυρίως λόγω της AGCS, της Ασίας και του Ειρηνικού και της Γερμανίας. Το αποτέλεσμα στο underwriting μειώθηκε σημαντικά στα -0,8 δισεκατομμύρια  λόγω των υψηλότερων απαιτήσεων από φυσικές καταστροφές και τον αντίκτυπο της πανδημίας,  επίσης λόγω της πτώσης της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 23,4% στα 2.2 δισεκατομμύρια ευρώ εν συγκρίσει με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο.

Το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα εν μέρει αντισταθμίστηκε από τις βελτιώσεις του δείκτη δαπανών. Συνολικά, ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά ασφάλιστρα επιδεινώθηκε 2,7% από 96,7%.

Κλάδος ζωής / υγείας: Λειτουργικά κέρδη 1 δισεκατομμύριο

Η αξία των νέων επιχειρήσεων μειώθηκε 11,5 (15,2) δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2020 λόγω Covid-19 σχεδόν σε όλες τις χώρες. Οι μεγαλύτερες μειώσεις έγιναν στην Γερμανία και στις ΗΠΑ με πτώση των πωλήσεων σε προϊόντα περιοδικών καταβολών σταθερού εισοδήματος. Το περιθώριο των νέων επιχειρήσεων μειώθηκε 3,1 (3,6) λόγω χαμηλών επιτοκίων το οποίο αντισταθμίστηκε από την έκδοση βελτιωμένων προϊόντων και ένα καλύτερο μείγμα επιχειρήσεων. Η αξία των νέων επιχειρήσεων μειώθηκe στα 357 (544) εκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο.

Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν 1,0 (1,2) δισεκατομμύριο το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Διαχείριση Κεφαλαίων:  Αύξηση στα υπό – διαχείριση τρίτων κεφάλαια 6,%%

Τα υπό διαχείριση τρίτων κεφάλαια αυξήθηκαν 101 δισεκατομμύρια ευρώ στα 1,658 δισεκατομμύρια το δεύτερο τρίμηνο του 2020, εν συγκρίσει με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στις θετικές επιδράσεις των αγορών κατά 102,3 δισεκατομμύρια ευρώ και τις καθαρές εισροές ύψους 25,8  δισεκατομμυρίων. Το θετικό αποτέλεσμα αντισταθμίστηκε από τις

Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν 2.250 εκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2020.  Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν 5,7% στα  640 (678) εκατομμύρια μετά από  πτώση προμηθειών. Προσθέτως αυξήθηκαν οι λειτουργικές δαπάνες. Αποτέλεσμα αυτών, να αυξηθεί ο λόγος κόστους – εισοδήματος κατά 1,7% στο 62,8% . Με προσαρμοσμένες ισοτιμίες το λειτουργικό κέρδος μειώθηκε 7,2%.

Το πρώτο εξάμηνο του 2020 τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν 5.2% στα  3.5 δισεκατομμύρια ευρώ, υποβοηθούμενα από τα κεφάλαια υπό διαχείριση τρίτων. Ο αναλογία κόστους – εισοδήματος παρέμεινε αμετάβλητη στο 62.2 (62.3) τοις εκατό. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,4% στα 1.319 (1.251) εκατομμύρια. Σε εσωτερική βάση τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν 3.0%. Οι καθαρές εκροές στα υπό διαχείριση κεφάλαια τρίτων στα 1.658 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πτώση 28 δισεκατομμυρίων ευρώ ή 1,7% από έτος σε έτος (2020 προς 2019).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here