Θα ακυρώσει 221.940 ίδιες μετοχές η εταιρία Καραμολέγκος. Πρόκειται για τις μετοχές που αγόρασε η ίδια η εταιρία με μέση τιμή αγοράς 2,23 ευρώ όταν ήταν σε ισχύ μεταξύ Σεπτεμβρίου 2016 και Ιουνίου 2018 το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Με την ακύρωση των μετοχών η εταιρία μειώνει το συνολικό αριθμό τους από 9.742.920, σε 9.520.980 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία επιβραβεύει τους μετόχους της καθώς με την ακύρωση αυξάνεται έμμεσα το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, καθώς αποσύρθηκαν 2,27% των μετοχών της εταιρίας  Καραμολέγκος.

Ειδικότερα η ανακοίνωση της εταιρίας αναφέρει τα εξής:

Η εταιρεία «Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 05/08/2021, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 88.776€, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 9.742.920 σε 9.520.980 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, λόγω ακύρωσης 221.940 ίδιων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Οι προαναφερόμενες ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 07.09.2016 έως 26.06.2018, με μέση τιμή αγοράς €2,230 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 22.06.2016) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του τότε ισχύοντος Κ.Ν. 2190/1920.

Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ 3.808.392 (από €3.897.168 προ της μείωσης), διαιρούμενο σε 9.520.980 κοινές ονομαστικές μετοχές (από 9.742.920 κοινές ονομαστικές μετοχές προ της ακύρωσης), ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία.

Την 25/08/2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η υπ’ αριθμόν 93502/25.08.2021 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ίδιων μετοχών της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 16/09/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χρηματιστηρίου Αθηνών των ως άνω ιδίων μετοχών ορίστηκε η 21/09/2021, ημερομηνία από την οποία παύει η διαπραγμάτευσή τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here