Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, εκτιμάται ότι το γ΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 3,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ και β΄ τρίμηνο του 2020 η αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2019 διαμορφώθηκε σε 6,5% και 4,1% αντίστοιχα, ενώ για το σύνολο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,2%.

Δείκτες τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 ήταν 4,2% για τα «νέα» διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 2,6% για τα «παλαιά», δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2019 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα «νέα» και τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 7,7% και 6,9% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκαν κατά 5,6% στην Αθήνα, 4,3% στη Θεσσαλονίκη και 1,5% στις λοιπές περιοχές της χώρας, ενώ οριακή μείωση κατά 0,3% καταγράφηκε στις άλλες μεγάλες πόλεις. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2019 η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2018 ήταν 10,5%, 6,9%, 4,5% και 3,7% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το γ΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυξημένες κατά 3,4% σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2019, ενώ, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2019 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 7,4%.

Αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές των οικιστικών ακινήτων κατά γεωγραφική περιοχή και με διάκριση μεταξύ «νέων» και «παλαιών» διαμερισμάτων δημοσιεύονται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας (Πίνακες ΙΙ.7, ΙΙ.7.1, ΙΙ.7.2 και ΙΙ.8) και έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο ​της Τράπεζας της Ελλάδος στην ενότητα «Αγορά Ακινήτων».

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1) (2)

2018

2019 *

2019 *

2020 *

γ΄

δ΄*

α΄*

β΄*

γ΄*

Ι. ΣΥΝΟΛΟ
Δείκτης τιμών (2007=100)

60,1

64,4

65,2

65,5

66,6

67,0

67,3

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

1,8

7,2

8,3

7,4

6,5

4,1

3,2

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
1. Νέα (έως 5 ετών)
Δείκτης τιμών (2007=100)

61,9

66,7

67,4

68,6

69,3

69,8

70,2

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

2,0

7,7

8,6

9,0

7,4

5,3

4,2

2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)
Δείκτης τιμών (2007=100)

58,9

62,9

63,9

63,5

65,0

65,2

65,5

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

1,7

6,9

8,1

6,3

5,9

3,3

2,6

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1. Αθήνα
Δείκτης τιμών (2007=100)

57,8

63,9

65,0

65,7

67,5

68,1

68,6

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

2,8

10,5

11,5

11,2

10,5

6,8

5,6

2. Θεσσαλονίκη
Δείκτης τιμών (2007=100)

55,1

58,9

59,0

59,4

61,2

61,5

61,6

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

1,1

6,9

7,8

5,8

5,3

4,1

4,3

3. Άλλες μεγάλες πόλεις
Δείκτης τιμών (2007=100)

62,2

64,5

65,4

64,5

64,5

64,9

65,2

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

0,9

3,7

5,4

3,1

1,7

0,5

-0,3

4. Λοιπές περιοχές
Δείκτης τιμών (2007=100)

64,8

67,7

68,2

68,5

69,3

69,0

69,2

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

1,1

4,5

5,2

4,8

3,9

2,2

1,5

5. Αστικές περιοχές (σύνολο)
Δείκτης τιμών (1997=100)

152,3

163,5

166,0

166,5

169,4

170,7

171,6

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

1,8

7,4

8,5

7,6

6,9

4,6

3,4

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here