αύξηση ύψους 7,56% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas ανήλθε σε € 29,7 εκ. για το Α’ εξάμηνο του 2019, έναντι € 27,6 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 8,0 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019 έναντι € 8,2 εκ. το 2018, ενώ το EBITDA κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2018 και έκλεισε σε € 3,2 εκ. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν και ανήλθαν σε € 1.261 χιλ. το Α’ εξάμηνο του 2019 έναντι €
1.141 χιλ. το 2018.

Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων για τη Space Hellas, παρουσίασαν αύξηση 22,7% και ανήλθαν σε € 783 χιλ. έναντι € 638 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Η συνέχιση του υψηλού τζίρου του ομίλου και το Α’ εξάμηνο του 2019 και ιδιαίτερα στο
δεύτερο τρίμηνο, επηρέασε τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε
€ -6.329 χιλ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 που ήταν € -3.860 χιλ.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες τόσο για τη λειτουργία, όσο και για τις επενδυτικές
δραστηριότητες του ομίλου, καλύφθηκαν από την αύξηση του δανεισμού
(χρηματοδοτικές ροές € 3.016 χιλ.) και από τα ταμειακά διαθέσιμα.

Η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του ομίλου, συνεχίζει να είναι πρωταρχικός στόχος και επιτυγχάνεται τόσο από την αύξηση της
κερδοφορίας, όσο και από την πρόσβαση σε, κατά κύρια βάση, μακροπρόθεσμα
κεφάλαια.

Για τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 28,5 εκ. το Α’ εξάμηνο του
2019, έναντι € 25,9 εκ. το 2018, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2,7 εκ. έναντι €
2,4 εκ. την ίδια περίοδο του 2018. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το Α’
εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε € 1,15 εκ. έναντι € 1,2 εκ. το 2018, και τα αντίστοιχα
αποτελέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε € 802 χιλ. έναντι € 855 χιλ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here