Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το 1ο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα 14,50 εκατ. ευρώ έναντι 13,66 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 6,1%.

Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα.

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ) διαμορφώθηκε στα 75,3 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 12,9% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2019 (66,7 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το 1ο εξάμηνο του 2020 ανήλθε στα 9,48 εκατ. ευρώ έναντι 8,68 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2019, αυξημένο κατά 9,2%. Σημειώνεται ότι η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού που συνδυάστηκαν με την ενίσχυση της διοικητικής δομής στις αρχές του έτους, την αμοιβή συμβούλου για τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης, τη δωρεά του Ομίλου για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση του COVID-19, καθώς και από τα τέλη που κατέβαλε η θυγατρική ATHEXCSD στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αδειοδότησή της βάσει CSDR.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 1ου εξαμήνου 2020 ανήλθαν στα 5,01 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,6% σε σχέση με τα 4,98 εκατ. ευρώ του 1ου εξαμήνου του 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 1ο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα 2,87 εκατ. ευρώ έναντι 2,96 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 3%. Για το 1ο εξάμηνο του 2020 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,27 εκατ. ευρώ έναντι 2,24 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5%.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,038 ευρώ έναντι 0,037 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το 1ο εξάμηνο του 2020 μειωμένος κατά 26,4% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς μειώθηκε κατά 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του 1ο εξαμήνου του 2019 (49,4 δισ. ευρώ έναντι 51,3 δισ. ευρώ).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here