Σρο 97,17% της Πλαίσιο Computers κατέχει πλέον η οικογένεια Γεράρδου. Η ισχυρή οικογένεια στον κλάδο τεχνολογίας απέκτησε επιπλέον 1.969 μετοχλες της εταιρείας στις 9/2/2023, και πλέον ο Γεώργιος Γεράρδος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα έχουν στην κατοχή τους συνολικά 21.451.203 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 97,17% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και ύστερα από την υποβολή της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από τον κ. Γεώργιο Γεράρδο (εφεξής ο «Προτείνων») στις 22 Δεκεμβρίου 2022 (η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (εφεξής η «Εταιρεία»), εκτός από εκείνες τις μετοχές που ήδη κατέχουν ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα1 , γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών:

▪ Την 9 η Φεβρουαρίου 2023, ο Προτείνων απέκτησε 1.969 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,01% του συνόλου των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 4,58 Ευρώ ανά Μετοχή, ήτοι συνολικά 9.018,02 Ευρώ.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων κατέχει πλέον, μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, 21.451.203 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 97,17% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Διαβάστε επίσης:

Πλαίσιο: Στο 93,72% η συμμετοχή του Γ. Γεράρδου