Καθαρά κέρδη ύψους 29,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο 9μηνο η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, κάτοχος του 51% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, τα καθαρά κέρδη της οποίας διαμορφώθηκαν στα 60 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,9% σε ετήσια βάση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα Λειτουργικά Αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 που ανέρχονται στα 29,1 εκατ. ευρώ αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 161 χιλιάδες ευρώ και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Αμοιβές Προσωπικού. Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα Χρηματοοικονομικά ‘Εσοδα ανήλθαν στις 115 χιλιάδες ευρώ και αντιστάθμισαν μέρος των Λειτουργικών Εξόδων της εταιρείας.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. ανήλθαν σε 29,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,126 ευρώ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 ανέρχονταν στα 6,0 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέση απόδοση 3,1%. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. δεν έχει χρέος.

Για το 2018, η Διοίκηση πρότεινε τη διανομή ως προμέρισμα του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού, ήτοι το 50% του μερίσματος που έλαβε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσα στο έτος. Το προμέρισμα ανά μετοχή προς διανομή ανήλθε στα 0,03161 ευρώ και διανεμήθηκε στους μετόχους τον Αύγουστο.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. θα διανείμει το εναπομείναν ποσό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες δαπάνες, ως κανονικό μέρισμα το 2019 βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων πλέον προμερίσματος για το πρώτο εξάμηνο του 2019. Για τη χρήση του 2019 η συνολική διανομή μερίσματος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,087 ευρώ ανά μετοχή (έναντι προηγούμενης εκτίμησης 0,07 ευρώ ανά μετοχή) λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το μέγιστο ύψος του διανεμόμενου προμερίσματος.

Ειδικότερα, από 01.01.2019, ο Ν.2190/1920 αντικαθίσταται από το Ν.4548/2018, ο οποίος αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού και το χρόνο διανομής του Προμερίσματος. Με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το προμέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των προσωρινών αποτελεσμάτων. Αυτός ο περιορισμός αίρεται και πλέον το ύψος του προμερίσματος δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη και αποθεματικά προς διανομή της προηγούμενης χρήσης.

Προοπτικές

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, αναμένει ότι η ευνοϊκή τάση του εννεάμηνου θα διατηρηθεί και στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Η έγκαιρη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του 2018 και το βελτιωμένο χρηματοοικονομικό προφίλ της εταιρείας εξασφαλίζουν την θετική της πορεία και επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ρυθμιστική περίοδο, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί.

Η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία Αριάδνη Interconnection , σε εφαρμογή των αποφάσεων της ΡΑΕ, αποτελεί σημαντικό βήμα για την εταιρεία, καθώς εξασφαλίζει την συμμετοχή της με πλειοψηφικό ποσοστό στη χρηματοδότηση και κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, έργου με προϋπολογισμό της τάξης του 1 δισ. ευρώ. Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της Αριάδνης Interconnection ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ.

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δρομολογεί εντός του φιλόδοξου χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει τα κρίσιμα έργα που προβλέπονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξής του. Αυτό αντανακλάται, μεταξύ άλλων, στην έγκαιρη συμβασιοποίηση και έναρξη των εργασιών για:

Τη Β’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων
Τη Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου
Τη Γ’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων

Τις υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις στην περιοχή Ρίου-Αντιρρίου

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, επιπλέον, σχεδιάζει τη Δ’ φάση των Κυκλάδων (Σέριφος, Μήλος, Φολέγανδρος και Θήρα), έργο προϋπολογισμού 386 εκατ. ευρώ. Έχει επίσης υποβάλει στη ΡΑΕ τις προτάσεις της για τη Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, ανοίγοντας το δρόμο για ακόμα μια μεγάλη νησιωτική διασύνδεση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here