Σήμερα κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου για την «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστήριου Αθηνών κος Νίκος Χρυσοχοΐδης εκφράζοντας τις απόψεις του Συνδέσμου κατά την διαδικασία της ακρόασης φορέων ανέφερε ότι το Συνεγγυητικό θα πρέπει να συνεχίσει να συντάσσει τις λογιστικές του καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Επίσης εξέφρασε την αντίθεση του ΣΜΕΧΑ για την δημιουργία Επιτροπών Ελέγχου. Δικαιολογώντας τις απόψεις του ΣΜΕΧΑ επικαλέστηκε το υψηλό κόστος για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών προτύπων και για την λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

 Την ίδια άποψη για την Επιτροπή Ελέγχου εξέφρασε ως εκπρόσωπος του Συνεγγυητικού, ο αντιπρόεδρος του, κος Κυρίτσης ο οποίος έχει και την ιδιότητα του προέδρου του ΣΜΕΧΑ. Ο κος Κυρίτσης θεωρεί ότι η Επιτροπή Ελέγχου δεν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί για λόγους αυξημένου κόστους.

  •  Η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ μέλος του ΣΜΕΧΑ και του Συνεγγυητικού από το έτος 2000 δηλώνει ότι διαφωνεί κάθετα με τις απόψεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΣΜΕΧΑ οι οποίες διατυπωθήκαν στη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου για το Συνεγγυητικό.

 

Η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ πιστεύει ότι πολύ σωστά θεσμοθετείται, με τον νέο νόμο που φέρνει στην βουλή το ΥΠΟΙΚ, η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων του Συνεγγυητικού με τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα αναφοράς γιατί αυτά αποτελούν ένα πιο αυστηρό και πιο σύγχρονο πλαίσιο αναφοράς. Τα ΔΛΠ άλλωστε εφαρμόζουν και τα 62 μέλη του.

Πως μπορεί μια ΑΕΠΕΥ με μετοχικό κεφάλαιο 125.000 ευρώ να υποχρεώνεται από το ισχύον πλαίσιο να εφαρμόζει τα ΔΛΠ ενώ το Συνεγγυητικό που έχει κεφάλαιο 47 εκ ευρώ να δυσκολεύεται λόγω κόστους;

Επίσης όσον αφορά την λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου την θεωρούμε απαραίτητη καθώς ο σκοπός και η λειτουργία του Συνεγγυητικού αφορά την εξασφάλιση της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών στην περίπτωση που κάποια εμπλεκομένη εταιρεία η οποία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες βρεθεί σε αδυναμία. Εκ του γεγονότος αυτού και μόνον θα πρέπει να υπάρχουν οι αυστηρότεροι έλεγχοι οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του.

  • Άποψη μας επίσης είναι ότι το Συνεγγυητικό θα πρέπει στο μέλλον να υπαχθεί στις Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος, οι οποίες είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου όπως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί η ορθή λειτουργία του είναι δημοσίου συμφέροντος και αφορά όλους εκείνους που λαμβάνουν επενδυτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Αυτές πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είναι οι απόψεις του ΣΜΕΧΑ για το Συνεγγυητικό.

Θα περιμέναμε επίσης από τον ΣΜΕΧΑ να ακούσουμε για αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζει το Συνεγγυητικό.

Επίσης θα θέλαμε να μας εξηγήσει η διοίκηση του ΣΜΕΧΑ η οποία συμμετέχει πλειοψηφικά στην διοίκηση του Συνεγγυητικού για ποιον λόγω δεν έχει επί 25 χρόνια το Συνεγγυητικό καταφέρει να συντάξει έναν δημόσια γνωστό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας στον οποίοι να καταγράψει τις διαδικασίες που ακολουθεί. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι οι απόψεις αυτές του ΣΜΕΧΑ εκθέτουν τον ίδιο τον Σύνδεσμο,  αδικούν τα μέλη του και για τους λόγους αυτούς διαφωνούμε με αυτές.