Με ταχείς ρυθμούς το Υπερταμείο προχωρά στα επόμενα στρατηγικά βήματα για τον μετασχηματισμό του σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, προκηρύσσοντας διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη Συμβούλου, ο οποίος θα υποστηρίξει τις δραστηριότητες προετοιμασίας και υλοποίησης που απαιτούνται για τη θεμελίωση και την επιτυχή σύσταση και λειτουργία του Ταμείου.

Η δημιουργία ενός νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου στα πρότυπα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, θα έχει αναπτυξιακή κατεύθυνση με έμφαση σε τομείς και κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα θα στοχεύει στην κινητοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και στην προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων.

Ο στόχος του Ταμείου θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων

α) τη δημιουργία υπεραξίας και θετικών αποδόσεων προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των πολιτών και

β) την υποστήριξη και ενίσχυση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας σε στρατηγικής σημασίας και υψηλής προτεραιότητας οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την πράσινη μετάβαση, τις υποδομές και τις νέες τεχνολογίες

 

Στο πλαίσιο αυτό το Υπερταμείο εκκίνησε (22.03.2024) διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Request for Proposal – RFP) καλώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη – τα οποία μπορούν να είναι ένας Σύμβουλος ή Κοινοπραξία Συμβούλων – να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμφωνίας για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να συνδράμει το Υπερταμείο με τη γνώση και πρότερη εμπειρία του στη σύσταση και λειτουργία ανάλογων επιτυχημένων προωτοβουλιών στην Ευρώπη και αλλού.

Για αυτό το το σκοπό, θα κληθεί επίσης να κινητοποιήσει ισχυρή και με αποδεδειγμένη εμπειρία ομάδα έργου.

Τα απαιτούμενα παραδοτέα θα πρέπει να επικεντρωθούν στις ακόλουθες φάσεις εργασιών:

• Η φάση της Προετοιμασίας (α’ φάση)
Θα εισηγηθεί τις προδιαγραφές που απαιτούνται για το λειτουργικό πλαίσιο του Ταμείου, και θα εισηγηθεί μεταξύ άλλων επενδυτική στρατηγική, τη διακυβέρνηση, την οργάνωση και το επενδυτικό πλαίσιο του Ταμείου.

• Η φάση της Υλοποίησης (β’ φάση)
Θα ξεκινήσει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Φάσης Προετοιμασίας.. Σκοπός της β’ φάσης είναι να καθοριστούν οι βασικές επενδυτικές και επιχειρησιακές δυνατότητες και απαιτήσεις του Ταμείου, τόσο από άποψη οργάνωσης όσο και από άποψη επενδυτικού σχεδιασμού, σύστασης εγκριτικών οργάνων, διαδικασιών (πχ διαχείρισης κινδύνου) κοκ που θα επιτρέψουν την έναρξη των εργασιών του..

• Το χρονοδιάγραμμα
o Όλα τα τελικά παραδοτέα της φάσης αυτής θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουνίου 2024.
o Η φάση της Υλοποίησης θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση της φάσης Προετοιμασίας. Τα παραδοτέα της φάσης αυτής θα πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος του 2024.

 

 

Το Υπερταμείο είναι εταιρεία συμμετοχών που ιδρύθηκε το 2016 με Μοναδικό Μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Αποστολή του, ως το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας, είναι: η ανάληψη ενεργού ρόλου στον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων, η μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας, η διασφάλιση αναβαθμισμένων υπηρεσιών για τους πολίτες/καταναλωτές και η συμβολή του στην εθνική οικονομία.

Στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου περιλαμβάνονται θυγατρικές και συμμετοχές του σε δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε καίριους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως η Ακίνητη Περιουσία: Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), ΓΑΙΑΟΣΕ, ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, ΔΕΘ HELEXPO, η Ενέργεια: ΔΕΗ, οι Μεταφορές και οι Υποδομές: Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, Όμιλος Συγκοινωνιών Αθηνών, ΑΕΔΙΚ, 23 Περιφερειακά Αεροδρόμια, ο Εφοδιασμός Τροφίμων: ΚΑΘ, ΟΚΑΑ, Ελληνικές Αλυκές, η Τεχνολογία: Ταμείο ΦΑΙΣΤΟΣ και οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Όμιλος ΕΛΤΑ. Η αξία του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται το Υπερταμείο ανέρχεται σήμερα σε €5,5 δισ. και ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στις εταιρείες του ξεπερνά τις 25.000.