Υπερδιπλασίασε τα καθαρά κέρδη ομίλου η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π., τα οποία ανήλθαν σε 21 εκ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο έναντι 8,8 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 95% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 καθώς ανήλθαν σε 23,8 εκ. από 12,2 εκ. ευρώ. Αύξηση επίσης σημείωσαν και τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (adjusted EBITDA) από αναπροσαρμογές και πωλήσεις ακινήτων καθώς ανήλθαν σε 5,2 εκ. ευρώ,  έναντι 4,1 εκ. ευρώ, του αντίστοιχου εξαμήνου του 2021.

Την 30 η Ιουνίου 2022, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλάβανε 56 εμπορικά ακίνητα υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 237,4 χιλ. τ. μ., με εύλογη αξία 372,3 εκ. ευρώ, έναντι €324,9 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ο Όμιλος κατά το A’ εξάμηνο του 2022 απέκτησε ένα αυτοτελές κτήριο γραφείων και ένα οικόπεδο στο Μαρούσι Αττικής συνολικού τιμήματος 29,4 εκ. ευρώ. Στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του, ο Όμιλος συνέχισε την υλοποίηση του πλάνου αποεπένδυσης από ακίνητα μη στρατηγικού χαρακτήρα, ολοκληρώνοντας την πώληση συνολικά 4 ακινήτων (1 πρατήριο υγρών καυσίμων και 3 καταστήματα), συνολικού τιμήματος 3,2 εκ. ευρώ, αποσκοπώντας αφενός στην διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων με ξεκάθαρο επενδυτικό προσανατολισμό και αφετέρου στην εξασφάλιση σημαντικών αποδόσεων στους μετόχους.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε 15,7 εκ. ευρώ, έναντι 23,9 εκ. ευρώ, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021. Εντός του Α’ εξαμήνου του 2022 ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη από την αναπροσαρμογή των επενδυτικών του ακινήτων σε εύλογες αξίες ύψους 18,3 εκ. ευρώ, έναντι 8,0 εκ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. H Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30 η Ιουνίου 2022 ανήλθε σε 199,3 εκ. ευρώ, ή 1,322 ευρώ, ανά μετοχή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here