Στην τελική ευθεία για την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και τη διαδικασία εισαγωγής των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκεται η Trade Estates ΑΕΕΑΠ.

Σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 24 Οκτωβρίου 2023, η δημόσια προσφορά έως 28.169.015 νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί

  • από την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ.
  • έως την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16.00.

Ταυτόχρονα με τη Δημόσια Προσφορά, 938.968 νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σύμφωνα με τις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, στον υφιστάμενο μέτοχο «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την από 20.10.2023 σχετική δήλωση δέσμευσής του.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και το πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών της Εταιρείας, υπό την αίρεση της εισαγωγής, θα διατεθούν 905.156 δωρεάν μετοχές μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών, βάσει της απόφασης της από 08.09.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται επίσης ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας «TRADE LOGISTICS ΑΕΒΕ» και «HOUSEMARKET ΑΕ» («Πωλητές Μέτοχοι») προς το σκοπό διευκόλυνσης πράξεων σταθεροποίησης επί των μετοχών της Εταιρείας έχουν συνομολογήσει με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility) και τους έχουν παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Greenshoe option) έως 2.816.901 πρόσθετων μετοχών («Πρόσθετες Μετοχές»), ώστε οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι να δύνανται να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά την Δημόσια Προσφορά.

Η τιμή και ο χρόνος μεταβίβασης των Πρόσθετων Μετοχών στους επενδυτές θα είναι ίδιοι με αυτές των υπολοίπων μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς.

Το χρονοδιάγραμμα:

Αξιοποίηση Εσόδων Δημόσιας Εγγραφής

Το σύνολο των καθαρών εσόδων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθεί για την αποπληρωμή μέρους του τιμήματος προς την REDS AE, όπως αυτό τελικώς προσδιορισθεί κατά τους ειδικότερους όρους της σχετικής σύμβασης πώλησης και αγοράς μετοχών, για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του SMART PARK στα Σπάτα Αττικής.

Με αφορμή τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, Βασίλης Φουρλής, δήλωσε: «Από την αρχή της λειτουργίας μας, με την εμπειρία και τον διορατικό σχεδιασμό μας, αυξήσαμε σημαντικά το χαρτοφυλάκιό μας και ενισχύσαμε τη θέση μας ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας για συνεχή ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Η επικείμενη είσοδός μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών εξασφαλίζει τις προοπτικές της Trade Estates ΑΕΕΑΠ για σημαντική περαιτέρω ανάπτυξη και ισχυροποιεί την ανθεκτικότητα της εταιρείας. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία και καινοτομία στον χώρο των επενδύσεων ακίνητης περιουσίας».

O Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, Δημήτρης Παπούλης, σημειώνει:

  •  «Η στρατηγική στόχευση και η μοναδική στην Ελλάδα εξειδίκευση της Trade Estates ΑΕΕΑΠ στα Εμπορικά Πάρκα και τα Κέντρα Logistics για την εξυπηρέτηση του omnichannel retail, εξασφάλισε την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μας και οδήγησε σε σημαντικές επιδόσεις και ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου μας. Η επικείμενη είσοδός μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου καθώς θα συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιό μας, με αναπτύξεις αξίας έως 292 εκατ. ευρώ ως το 2027».

Στο χαρτοφυλάκιο της Trade Estates ανήκουν σήμερα 9 Εμπορικά Πάρκα, 1 υπό ανάπτυξη ακίνητο στην Πάτρα και 3 Κέντρα Logistics. Επιπρόσθετα, η Trade Estates AEEAΠ ανακοίνωσε πρόσφατα (10/10/23) τη συμφωνία με τη REDS A.E. για την αγορά του 100% των μετοχών της «ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του SMART PARK στα Σπάτα Αττικής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2023.