Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Trastor την 30η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (μεσημέρι), στο ξενοδοχείο Domotel Kastri, στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 154 και Ρωμυλίας, 146 71 Νέα Ερυθραία, Αττική, αίθουσα ‘ΑΘΗΝΑ’.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2019.

3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020.

5. Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2020.

6. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2019.

8. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2019 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2020.

9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

10. Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων και σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.

11. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 66.887 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητέου αποθεματικού σύμφωνα με τo άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

12. Τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της Εταιρείας.

13. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019.

14. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here