Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Παράλληλα, στις 2 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:45, στα επί της Λ. Κηφισίας 124 γραφεία της εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕ Χρηματοδοτήσεων.

Οι μέτοχοι της της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕ Χρηματοδοτήσεων καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις απί των εξής θεμάτων:

* Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2018, οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της χρήσεως 2018.

* Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

* Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως ως και από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2018.

* Εκλογή ενός (1) τακτικού ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

* Επικύρωση αντικατάστασης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

* Ορισμός νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

* Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

* Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018.

* Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here