Τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,05 ευρώ/μετοχή καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της CENERGY που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου 2023.

Ειδικότερα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα κάτωθι:

1. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

2. Έκθεση του νόμιμου ελεγκτή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

3. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της σχετικής έκθεσης διαχείρισης, και της έκθεσης του νόμιμου ελεγκτή επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

4. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μεικτού μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή).

  • Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεταη έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μεικτού μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.