Την 26η Ιανουαρίου 2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 87.040 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Fourlis, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 87.040 ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών (ήτοι 87.040 μετοχές x 1,00 ευρώ) και κατά ποσό 193.455,10 ευρώ υπέρ το άρτιο.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην άσκηση των δικαιωμάτων του Β’ Προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock option plan) από δέκα (10) στελέχη, σε τιμή διάθεσης μετοχής 3,2226 Ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.09.2013 και των από 25.11.2013, 24.11.2014 και 23.11.2015 σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Την 15.01.2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό 87.040,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 87.040 νέων μετοχών με ονομαστική αξία 1,00 ευρώ και τιμή διάθεσης 3,2226 ευρώ εκάστη (Κ.Α.Κ 2450940).

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεώς του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 52.092.001,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 52.092.001 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της 21 ης Ιανουαρίου 2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 87.040 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών  τηςΕταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 26η Ιανουαρίου 2021. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here