Ένα ακόμη ακίνητο – φιλέτο περιήλθε στην κατοχή της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.. Πρόκειται για αυτοτελές κτήριο γραφείων επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 152, στη Γλυφάδα, συνολικής επιφάνειας 2.824 τ.μ.

  • Το τίμημα που κατέβαλε η εταιρεία ανέρχεται στα € 4,0 εκατ. ενώ η αγορά χρηματοδοτήθηκε μέσω δανεισμού.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο “πακέτο” καθώς το ακίνητο είναι πλήρως μισθωμένο με μισθωτές υψηλού προφίλ, μεταξύ άλλων η Alpha Bank, o Όμιλος Quest, η Sarmed Logistics και η Hotel Brain.

Σημειώνεται ότι για το εν λόγω ακίνητο την 31.01.2024 είχε υπογραφεί συμβολαιογραφικό προσύμφωνο αγοραπωλησίας, ενώ με την αγορά του ολοκληρώνεται και τυπικά το πρώτο στάδιο της συναλλαγής για την συγχώνευση της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. με την Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. («ICI») που αφορούσε την απόκτηση 17 ακίνητων της ICI.

Μετά την απόκτηση του ανωτέρω ακινήτου, η BriQ Properties διαθέτει χαρτοφυλάκιο 42 ακινήτων συνολικής αξίας € 216 εκ. (αύξηση 45% από την 31.12.2023) το οποίο αποτελείται από logistics 38%, γραφεία 22%, εμπορικά και τραπεζικά καταστήματα 19%, supermarket 4% και λοιπές χρήσεις 3% επι της συνολικής αξίας χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, τα ετήσια έσοδα από μισθώματα για το 2024 θα διαμορφωθούν στα € 15 εκ. περίπου (μη λαμβάνοντας υπ’ όψη έσοδα που θα προέλθουν από την συγχώνευση μέσω απορρόφησης της ICI), δηλαδή θα είναι αυξημένα κατά 65% περίπου σε σχέση με το 2023, ενώ αναμένεται σημαντική βελτίωση και στα καθαρά κέρδη μετά φόρων κατόπιν των μειώσεων των επιτοκίων δανεισμού κατά την τρέχουσα χρήση.

Τέλος, η Εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση των επομένων σταδίων της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ICI με στόχο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024.