Κατά το 2019, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης αυξήθηκε σημαντικά κατά 17% και στο κλείσιμο του έτους διαμορφώθηκε στα €17δισ. Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

  • Στο τέλος του 2019 η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 29% από την αρχή του έτους και 3,3% από το προηγούμενο τρίμηνο, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €7,9 δισ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €6.086 εκ. +34% και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €1.773 εκ. +16% από την αρχή του έτους).

Η αγορά των ΟΣΕΚΑ, αναλύεται σε 4 μεγάλες κατηγορίες: Ομολογιακοί 37%, Μικτοί 23%, Μετοχικοί 18% και Funds of Funds 14%. Η εφαρμογή του Κανονισμού ΑΚΧΑ 1131/2017, με την κατάργηση της κατηγορίας Διαχείρισης Διαθεσίμων, οδήγησε σε μερική ανακατάταξη στις κατηγορίες Χρηματαγοράς και Ομολογιακών. Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές ενεργητικών από την αρχή του έτους σημειώθηκαν:

  • στους Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδος +94% σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής του Κανονισμού ΑΚΧΑ,
  • στην κατηγορία των Ελληνικών Μετοχικών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. +68%,
  • στις μικρότερες κατηγορίες Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Σύνθετοι – Absolute Return +90% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη +78%.
  • Το ενεργητικό των Ο.Ε.Ε. (Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. σημείωσε αύξηση 29,5% από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε €73,55 εκ.
  • Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων από τα μέλη της Ε.Θ.Ε. αυξήθηκε κατά 20,35%  κατά τη διάρκεια του 2019 και διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους σε €6.677 εκ.
  • Στον κλάδο των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, η απορρόφηση της  GRIVALIA Properties  από την Τράπεζα EUROBANK οδήγησε σε μείωση του συνολικού ενεργητικού του κλάδου, ο οποίος με τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία 30/6/2019 καταγράφει σύνολο επενδύσεων σε ακίνητα €2.384 εκ. Το 2019 εισήλθαν στον κλάδο  δύο νέες Α.Ε.Ε.Α.Π., η Orilina Properties και η Noval Property, οι οποίες προστέθηκαν και στα μέλη της Ε.Θ.Ε.