Σε split και αύξηση κεφαλαίου 5 εκ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση θα προχωρήσει η Performance Technologies, που μπαίνει στην τελική ευθεία του πλάνου της με την Γενική Συνέλευση της εταιρίας στις 9 Σεπτεμβρίου. Η εταιρία θα δώσει τρεις νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά.

Ειδικότερα, για το split με αναλογία 3 νέες προς 1 παλαιά, με μείωση της ονοματικής αξίας της κάθε μετοχής, καθώς και την άντληση νέων κεφαλαίων μέσω ΧΑ/Εν.Α. μέχρι 5 εκ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και έκδοσης νέων μετοχών, καλούνται να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Performance Technologies, στη γενική συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της 24ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2020), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  Έγκριση διάθεσης κερδών της 24ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2020), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.
  3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108, Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 24ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2020).
  4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 24η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2020) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2021).
  5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2021 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
  6. Διάσπαση των μετοχών της εταιρείας (split) με αναλογία εκδόσεως τριών (3) νέων μετοχών σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς, με μείωση ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30ευρώ σε 0,10 ευρώ.
  7. Σύντμηση (κατά 9 μήνες) του χρόνου ωριμάνσεως η/και εξασκήσεως που είχε αποφασιστεί για το πρόγραμμα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε διοικητικά στελέχη και στο προσωπικό, το οποίο θεσπίσθηκε με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 3ης Αυγούστου 2020.
  8. Θέσπιση νέου προγράμματος δωρεάν διαθέσεως μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρίας, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση του προγράμματος.
  9. Άντληση νέων κεφαλαίων μέσω Χ.Α./Εν.Α. μέχρι ποσού 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως και εκδόσεως νέων μετοχών. Για την επίτευξη της άντλησης, θα παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που περιλαμβάνουν την επιλογή χρηματοοικονομικού συμβούλου ειδικά για τον σκοπό της άντλησης, την παρουσίαση της εταιρίας σε υποψήφιους επενδυτές, τον καθορισμό του αριθμού νέων μετοχών που θα προσφερθούν σε συνδυασμό με το εύρος τιμής διάθεσης του στους επενδυτές, και γενικώς για να ενεργεί κατά την κρίση του ώστε να εξασφαλίσει τους καλύτερους δυνατούς όρους για την επιτυχή άντληση κεφαλαίων.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here