Έχοντας διανύσει μια δεκαετία από την είσοδο του χρηματιστηρίου στις «αναδυόμενες αγορές», το τελευταίο διάστημα έχουν δρομολογηθεί απο την ΕΧΑΕ μια σειρά απο ενέργειες ώστε να καταστεί εφικτή η επαναφορά του στις «ανεπτυγμένες αγορές»,  η οποία αποτελεί και την κορυφαία βαθμίδα κατάταξης των χρηματιστηρίων. 

Η ΕΧΑΕ έχει ανακοινώσει ότι έχει θέσει σε υψηλή προτεραιότητα τον εν λόγω στόχο και στα πλαίσια αυτά είναι σε συνεχή επαφή με τους οίκους MSCI, S&P και FTSE για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την αναβάθμιση του χρηματιστηρίου στις «ανεπτυγμένες αγορές». 

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είχε εισέλθει στην «ανεπτυγμένη αγορά» το 2001, περίοδο που η κεφαλαιαγορά αποτελούσε βασικό παράγοντα της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας. 

Βασική προϋπόθεση πριν την αξιολόγηση των «τεχνικών κριτηρίων» υπαγωγής του χρηματιστηρίου στις «ανεπτυγμένες αγορές» αποτελεί η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της ελληνικής οικονομίας. Με την πλήρωση της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, οι διεθνείς οίκοι θα προχωρήσουν στην αξιολόγησή τους όσον αφορά την πλήρωση των επιμέρους «τεχνικών κριτηρίων» που απαιτούνται για την αναβάθμιση του χρηματιστηρίου. 

Τα δυνητικά οφέλη από την επαναφορά και λειτουργία του χρηματιστηρίου ως «ανεπτυγμένη αγορά» είναι προφανή τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Θα πρέπει όμως η επίτευξη του εν λόγω στόχου, η οποία εκτιμάται από το τέλος του 2024 και μετά, να συνδυασθεί με την υλοποίηση ενός πλέγματος πρωτοβουλιών και δράσεων οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο υπό διαμόρφωση Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κεφαλαιαγοράς. 

Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να στοχεύουν με συντεταγμένο και συνεκτικό τρόπο στην ανάδειξη και ενίσχυση του σημαντικού ρόλου της κεφαλαιαγοράς στη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Ένας επιπρόσθετος λόγος για την αξιοποίηση της κεφαλαιαγοράς είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου σημαντικό μέρος των κεφαλαίων του να διοχετευθούν σε παραγωγικές επενδύσεις αυξημένης υπεραξίας, εντονότερου εξαγωγικού προσανατολισμού και πολλαπλάσιου οικονομικού αποτυπώματος και μάλιστα να μοχλευτούν με ιδιωτικές επενδύσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Οι επιμέρους άξονες που θα περιλαμβάνονται στη σύνταξη του προαναφερόμενου Στρατηγικού Σχεδίου είναι η καταγραφή δράσεων για την ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τους εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές, αλλά και από τους Έλληνες ιδιώτες επενδυτές, την προσέλκυση προς εισαγωγή «μεγάλων» ελληνικών επιχειρήσεων, κρατικών ή ιδιωτικών, αλλά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν σήμερα την πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών, τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων, την ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλασίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, την προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας. 

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό το Στρατηγικού Σχέδιο –για το οποίο έχουν ξεκινήσει οι σχετικές συζητήσεις και διεργασίες και ήδη υπάρχει μια πλούσια παρακαταθήκη 50 περίπου στοχευμένων δράσεων– να αποτελέσει προτεραιότητα όλων των θεσμικών φορέων της κεφαλαιαγοράς και, μέσα και από τη δική τους συμμετοχή, να επιταχυνθεί η τελική του διαμόρφωση, έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά να γνωρίζουμε ποιο είναι το Σχέδιο και πώς υλοποιείται. 

Η επιτυχής κατάληξη των προσπαθειών για την αναβάθμιση του χρηματιστηρίου χωρίς ταυτόχρονα την ολοκλήρωση του προαναφερόμενου Στρατηγικού Σχεδίου δεν θα μεγιστοποιήσει τα αναμενόμενα ποσοτικά και ποιοτικά οφέλη της ένταξης στις «ανεπτυγμένες αγορές», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επαναφορά της κεφαλαιαγοράς στη θέση που της αναλογεί στο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον.