Mε πρόστιμο ύψους 2.000.000 ευρώ το υπ. Ανάπτυξη επέβαλε κυρώσεις στη «Dixons South – East Europe Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» για παράβαση, όπως διαπιστώθηκε από τη ΔΙΜΕΑ του άρθρου 15, παρ. 2α του νόμου του ν. 4177/2013 (περί παραπλανητικών εκπτώσεων).

Συγκεκριμένα, στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες που παρέχονταν για ορισμένα προϊόντα που πωλούνταν υπό καθεστώς ανακοίνωσης μείωσης τιμής δεν περιελάμβανε την τιμή πώλησης πριν και μετά την εφαρμογή μείωσης της τιμής.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά: «Το είπαμε και το κάνουμε. Οι έλεγχοι του υπουργείου Ανάπτυξης και η επιβολή των προστίμων θα συνεχιστούν με μοναδικό κριτήριο την εφαρμογή του νόμου. Η αγορά δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, έχει νόμους και κανόνες λειτουργίας για όλους. Ελέγχουμε την αγορά, προστατεύουμε τον καταναλωτή. Δεν θα επιτρέψουμε την ασυδοσία. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται».

Πρόστιμα ύψους 105.772,66 ευρώ σε επιχειρήσεις πώλησης συσκευών τηλεπικοινωνίας και τηλεδιασκέψεων

Πρόστιμα ύψους 105.772,66  ευρώ σε επιχειρήσεις πώλησης συσκευών τηλεπικοινωνίας και τηλεδιασκέψεων επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα ανακοίνωση της επιτροπής αναφέρει τα εξής:

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ),  με την υπ’ αριθ. 834/2023 ομόφωνη Απόφασή της, κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών (ΔΔΔ) του άρθρου 29α του ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 790/2022 απόφασή της, αποδέχθηκε τις σχετικές Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς, της  κινέζικης εταιρείας,  με την επωνυμία στην αγγλική γλώσσα «YEALINK NETWORK TECHNOLOGY Co. Ltd», κατασκευάστριας του σχετικού υλικού και της εταιρείας «Allwan Επικοινωνίες Δεδομένων Ε.Π.Ε.» διανομέας στην ελληνική επικράτεια, κατόπιν σχετικής εισήγησης και επέβαλε μειωμένα πρόστιμα για την τέλεση της διαπιστωθείσας, βάσει του σκεπτικού της απόφασης, παράβασης του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ,  συνολικού ποσού, 105.772,66  ευρώ.

Οι ως άνω εμπλεκόμενες στη διαδικασία εταιρείες, για τις οποίες συλλέχθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ικανά να στοιχειοθετήσουν παράβαση του άρθ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο κάθετης  σύμπραξης, εκδήλωσαν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής του στη ΔΔΔ και κατέθεσαν σχετικό αίτημα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 16 της Ανακοίνωσης για τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της σπόφασης, από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι οι εν λόγω εταιρείες υπέπεσαν σε εξ αντικειμένου παράβαση των άρθρων 1 του Ν.3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, μέσω κάθετης σύμπραξης. Η εταιρεία Yealink προέβη σε πρακτική καθορισμού ελάχιστων διαφημιζόμενων τιμών, στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο δικτύου επιλεκτικής διανομής στην αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (επικοινωνίας, μέσω πρωτοκόλλου VoIP και SIP, τηλεφωνικές συσκευές, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κλπ.) δια της εμπορικής της πολιτικής, μέσω εποπτείας και δράσεων συμμόρφωσης των λιανοπωλητών, στην ελληνική επικράτεια.  H εταιρεία διανομέας Allwan του ως άνω υλικού, συμμετείχε υποστηρικτικά, προς το σκοπό της υλοποίησης της συγκεκριμένης πολιτικής καθορισμού ελάχιστων διαφημιζόμενων τιμών στο διαδίκτυο που επιβαλλόταν από την Yealink. Ο καθορισμός τιμών μεταπώλησης ή/ και ελάχιστων διαφημιζόμενων τιμών, ως εξ αντικειμένου περιορισμός του ανταγωνισμού, θεωρείται από τη φύση του ως ικανός να επιφέρει αντίκτυπο στη σχετική αγορά, καθώς αμβλύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ μεταπωλητών, καταργώντας τον ενδοσηματικό ανταγωνισμό τιμών, ενώ λειτουργεί ως αντικίνητρο για την μείωση των τιμών πώλησης για το συγκεκριμένο προϊόν. Η παράβαση διήρκησε :

(α) αναφορικά με την Yealink, από τις 05.03.2015 έως τις 11.06.2021 και

(β) αναφορικά με την Allwan, από την 01.09.2017 έως τις 11.06.2021. Τέλος από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι η Yealink προέβη σε πρακτική απαγόρευσης ενεργητικών και παθητικών πωλήσεων εντός δικτύου επιλεκτικής διανομής, η οποία δεν εφαρμόστηκε στην πράξη, στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης, κατά παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ, η οποία διήρκησε από τις 05.03.2015 έως τις 31.12.2021.

Τονίζεται ότι στην υπό κρίση υπόθεση, η κατά τα ανωτέρω διαπιστωθείσα συμφωνία καθορισμού ελάχιστων διαφημιζόμενων τιμών στο διαδίκτυο, καθώς και η σχετική συμφωνία απαγόρευσης ενεργητικών και παθητικών πωλήσεων, εφαρμόζονται και επενεργούν εντός της ελληνικής επικράτειας – και, κατ’ επέκταση, εντός της ΕΕ παρά του γεγονότος ότι η κύρια εμπλεκόμενη εταιρεία Yealink εδρεύει εκτός ΕΕ και συγκεκριμένα στην Κίνα και ως εκ τούτου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3959/2011 και της διάταξης του άρθρου 101 ΣΛΕΕ.

Η Ολομέλεια της ΕΑ, δυνάμει της παρ. 35 της υπ’ αρ. 790/2022 απόφασης της, αποφάσισε την αποδοχή, σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης του εισηγητή, των προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλαν οι κάτωθι εταιρείες και την έκδοση απόφασης σύμφωνα με την οποία:

Διαπιστώνει ότι οι εταιρείες «YEALINK NETWORK TECHNOLOGY Co. Ltd»  και «Allwan Επικοινωνίες Δεδομένων Ε.Π.Ε.» παραβίασαν, το άρθρο 1 του Ν. 3959/2011 και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη δυνάμει των πρακτικών που, συνοπτικώς στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης, περιγράφηκαν στην εισήγηση.

Υποχρεώνει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις να παύσουν, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, και να παραλείπουν στο μέλλον τις διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ.

Επιβάλλει, στην «YEALINK NETWORK TECHNOLOGY Co. Ltd» πρόστιμο 83.002,59 ευρώ και στην «Allwan Επικοινωνίες Δεδομένων Ε.Π.Ε.» πρόστιμο 22.770,07 ευρώ ήτοι συνολικά πρόστιμα ποσού 105.772,66  ευρώ για την τέλεση της διαπιστωθείσας παράβασης.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι η απόφαση εκδίδεται κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, του άρθρου 29α του ν. 3959/2011, κατόπιν της σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των εταιρειών για την υπαγωγή τους στη διαδικασία διευθέτησης του άρθρου και των συνακόλουθων οριστικών δηλώσεων περί αποδοχής της παράβασης που διαπιστώθηκε.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη περίπτωση εξωεδαφικής εφαρμογής του ελληνικού και ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και η πρώτη φορά που η ΕΑ επιβάλει πρόστιμο τόσο στον προμηθευτή όσο και στον λιανοπωλητή στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης.