Θετική είναι η εικόνα στα μεγέθη της Prodea Investments καθώς τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο 9μηνο διαμορφώθηκαν στα 121,8 εκατ. έναντι €41,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθε σε 57,4 εκατ. (έναντι καθαρών ζημιών 8,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020) αντικατοπτρίζοντας την θετική τάση του κλάδου εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 75,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι 77,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020 και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε 46,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι €54,3 εκατ. την αντίστοιχο περίοδο του 2020.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε 98,5 εκατ. έναντι 102,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19) για το εννεάμηνο του 2021, τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία λόγω της μικρής έκθεσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου σε επιχειρήσεις η δραστηριότητα των οποίων επλήγη από την πανδημία.

Πιο συγκεκριμένα, η μείωση στα μισθώματα για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε 2,1 εκατ. για τον Όμιλο και 1,3 εκατ. για την Εταιρεία.

Η ενεργειακή κρίση δεν επηρέασε την δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2021.

Η Διοίκηση βρίσκεται σε φάση αναμονής και αξιολογεί την κατάσταση.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε σε 1, 38 δις. ή €5,41 ανά μετοχή έναντι 1.36 δις και €5,35 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here