Η Praxia bank, η νέα ελληνική τράπεζα που θα ξεκινήσει την πλήρη λειτουργία της το φθινόπωρο του 2019, θέτει τις βάσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική εκπλήρωση των κανονιστικών υποχρεώσεών της καθώς και τη διαχείριση κινδύνων, υιοθετώντας διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνολογικές λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει επιλέξει τη γκάμα εφαρμογών της Moody’s Analytics για τη διαχείριση Ενεργητικού/Παθητικού (Asset Liability Management – ALM), τον υπολογισμό των προβλέψεων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοπιστωτικής Αναφοράς – IFRS 9 και τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον Πιστωτικό Κίνδυνο και τον Κίνδυνο Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου (CRR, CRD IV – Βασιλεία III).

Η Praxia bank έχει επιλέξει την πλατφόρμα RiskFoundation της Moody’s Analytics για την ενοποίηση και τη συγκέντρωση των δεδομένων διαχείρισης κινδύνων από το σύνολο των τμημάτων της. Η βραβευμένη πλατφόρμα παρέχει ένα ενιαίο σημείο ελέγχου για την ανάλυση κινδύνων και την εκπλήρωση των κανονιστικών υποχρεώσεων της τράπεζας, ενώ της προσδίδει τη δυνατότητα μεγιστοποίησης της επένδυσής της σε πληροφοριακά συστήματα, ενισχύοντας την υλοποίηση μιας συνολικής στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων.

Η Praxia bank έχει επίσης επιλέξει τη βραβευμένη πλατφόρμα Risk Confidence της Moody’s Analytics για την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS 9, τη διαχείριση ενεργητικού-παθητικού (ALM), καθώς και τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.

Για τους σκοπούς συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ, η Praxia bank έχει επιλέξει το λογισμικό RiskAuthority, μια ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει τη διαχείριση δεδομένων, τον υπολογισμό των εποπτικών κεφαλαίων και την υποβολή των απαιτούμενων εποπτικών αναφορών.

Οι ενσωματωμένοι δείκτες υπολογισμού  του πλαισίου Βασιλεία ΙΙΙ και οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες της πλατφόρμας RiskAuthority προσφέρουν στην Praxia bank τη δυνατότητα έγκαιρης και αποτελεσματικής εκπλήρωσης των κανονιστικών υποχρεώσεών της επωφελούμενη της λειτουργικής αυτοματοποίησης της εν λόγω εφαρμογής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here