Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κάλυψης τόκων του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα προβλέπει δωρεάν επιδότηση κατά 100% των πληρωτέων τόκων για όλα τα επιχειρηματικά ενήμερα δάνεια τοκοχρεωλυτικά αλληλόχρεοι κλπ των MμE όλων των κλάδων που έχουν πληγεί για 3 μήνες και με πρόβλεψη για επιπλέον 2 μήνες εφόσον χρειαστεί.

  • Το Ελληνικό Δημόσιο πληρώνει τους τόκους των ενήμερων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο.
  • Οι Τράπεζες έχουν ανακοινώσει αναστολή των χρεολυτικών δόσεων για τις συνεπείς επιχειρήσεις, δηλαδή όσες εξυπηρετούσαν κανονικά τις υποχρεώσεις τους έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις  πρέπει να ανήκουν στους συγκεκριμένους ΚΑΔ που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση να απασχολούν στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν στις 19 Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος «Εργάνη».

Η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.

  • Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη:

  • «Επιδότηση Τόκων ΜΜΕ Υφιστάμενων Δανείων Πληττόμενων από COVID-19».

Η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ της επιχείρησης, ένα ψηφίο ανά ημέρα, με πρώτο το ψηφίο 1.

Σήμερα πρώτη ημέρα έναρξης των υποβολών αποκτούν δυνατότητα υποβολής τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 1, τη δεύτερη αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 2 κ.ο.κ. έως τη δέκατη ημέρα όπου αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 0.

Από την 11η ημέρα και μέχρι και τις 30.6.2020 δύνανται να υποβάλει το σύνολο των ληπτών ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους τριών (3) μηνών που οφείλονται από τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, με βάση τις αντίστοιχες δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις.

Συμβάσεις πίστωσης με ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς, καλύπτονται ως προς τους τόκους για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο –πριν ή κατά την 31/3/2020– προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού.

Καλύπτονται επίσης οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου πιστωτικού ορίου κατά την 1η Απριλίου 2020.

  • Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει η κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις

1. Να δραστηριοποιούνται στις 19 Μαρτίου 2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ).

2. Να περιλαμβάνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) όπως ορίζονται από τον κανονισμό της Ε.Ε.

3. Να μη βαρύνονται με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

4. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της έξαρσης της νόσου COVID-19.

5. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

6. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here