Η DIMAND ανακοινώνει ότι την 11.06.2024, τα κατωτέρω υπόχρεα πρόσωπα, απέκτησαν δωρεάν από την Εταιρεία μετοχές της, σε συνέχεια των από 07.09.2022 και 22.06.2023 αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών από 02.04.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψιν την τιμή κλεισίματος €8,26 ευρώ της 11.06.2024:

α) Ο κος Μιχαήλ Αναστασόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Θεμάτων και Ωρίμανσης Ακινήτων, απέκτησε (άνευ χρηματικού ανταλλάγματος) 5.846 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας €48.287,96,

β) Η κα Δέσποινα Δαγτζή – Γιαννακάκη, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Γενική Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών, απέκτησε (άνευ χρηματικού ανταλλάγματος) 6.430 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας €53.111,80,

γ) Η κα Όλγα Ίτσιου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Γενική Διευθύντρια Λειτουργικών Δραστηριοτήτων, απέκτησε (άνευ χρηματικού ανταλλάγματος) 5.846 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας €48.287,96,

δ) Η κα Άννα Χαλκιαδάκη, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Γενική Διευθύντρια Οικονομικών και Επενδυτικών Λειτουργιών, απέκτησε (άνευ χρηματικού ανταλλάγματος) 1.169 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας €9.655,94,

ε) Ο κος Γεώργιος Θηβαίος, Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, απέκτησε (άνευ χρηματικού ανταλλάγματος) 965 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας €7.970,90.

Τα ως άνω υπόχρεα πρόσωπα προέβησαν στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις 14.06.2024, ήτοι εντός της τεθείσας από την σχετική νομοθεσία προθεσμίας.