γράφει ο Ε. Βασιλάκης

Με την εγκύκλιο Ε.2197/2020 παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 13 «Παροχές σε είδος» καθώς και των περ.β’, ιγ’ και ιστ’ του άρθρου 14 «Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις» του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΦΕ), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4646/2019 και του άρθρου 6 του ν.4710/2020, αντίστοιχα.

Παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια να καταγράψουμε ποιες δαπάνες δεν αποτελούν παροχή σε είδος και άρα δεν φορολογούνται.

1.Παροχές βάση των συμβάσεων εργασίας (ατομικές, συλλογικές κλπ) δεν έχουν την έννοια της παροχής και άρα:

ΔΕΝ φορολογούνται

 • οι κάθε είδους παροχές προς τους εργαζόμενους για την ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας
 • η παροχή τροφής στο χώρο εργασίας
 • η χορήγηση γάλακτος βάση σύμβασης
 • η φύλαξη των παιδιών στο χώρο εργασίας
 • η μεταφορά των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους με μεταφορικά μέσα (λεωφορεία, mini-bus) με δαπάνες της επιχείρησης
 • η παροχή στολής εργασίας στους εργαζόμενους
 • η αξία των διατακτικών μέχρι έξι ευρώ καθημερινά και 1.452 ευρώ ετησίως (οι διατακτικές εξαργυρώνονται σε σουπερμάρκετ κλπ καταστήματα) .
 • η χορήγηση θέσης στάθμευσης
 • η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια ή σεμινάρια ή κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδέονται με την απόκτηση γνώσης ή εμπειρίας σχετικής με την εργασία του υπαλλήλου
 • οι συνδρομές σε επαγγελματικά περιοδικά και επιμελητήρια για τους υπαλλήλους της επιχείρησης
 • οι υποτροφίες που δίνονται από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια για τη φοίτηση σε αυτά, ακόμα και αν υπότροφοι είναι τα τέκνα των υπαλλήλων των εκπαιδευτηρίων.
 • η χρήση εταιρικών πιστωτικών καρτών για τις ανάγκες της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα την κάλυψη δαπανών σε επαγγελματικό ταξίδι.
 • η παροχή οικίας σε υπηρετούντες στο Δημόσιο και τους φορείς του Δημοσίου, δεδομένου ότι  μετακίνησή τους είναι εκ του νόμου υποχρεωτική
 • η παροχή οικίας στους εργαζόμενους σε περίπτωση πρόσκαιρης εκτός έδρας μετακίνησής τους σε υποκατάστημα, εργοτάξιο  ή άλλη εγκατάσταση του εργοδότη
 1. Αυτοκίνητα & Δαπάνες αυτοκινήτων

 • Φορολογούνται μόνον αυτοκίνητα που παρέχονται στα υψηλόβαθμα στελέχη  (status cars).
 • Φορολογούνται τα αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km για το ποσό άνω των 40.000 ευρώ Λ.Τ.Π.Φ.(Λιανική τιμή προ φόρων)

ΔΕΝ φορολογούνται

τα αυτοκίνητα που δεν έχουν παραχωρηθεί σε συγκεκριμένο υπάλληλο ή ομάδες υπαλλήλων, αλλά διατίθενται από την επιχείρηση με σκοπό να χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής από το προσωπικό της, ως αναγκαίο μέσο για τη διεκπεραίωση της εργασίας που του έχει ανατεθεί εργαζόμενοι των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση (toolcars) ακόμα και αυτά άνω των 17.000 Λ.Τ.Π.Φ.

 • τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι πωλητές, τεχνικοί κλπ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν ΛΤΠΦ έως δέκα επτά χιλιάδες (17.000) ευρώ
 • τα αυτοκίνητα δοκιμών (test-drive)
 • τα αυτοκίνητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη μετακίνηση των πελατών τους
 • τα αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού (mini-bus)
 • τα αυτοκίνητα πίστας των αεροδρομίων
 • τα αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού ή υψηλών προσώπων των επιχειρήσεων διαχείρισης των αεροδρομίων

Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ θεωρείται παροχή η δαπάνη των καυσίμων και συντήρησης των αυτοκινήτων (π.χ. διόδια, βενζίνη, ΚΤΕΟ, Services, Parking, αλλαγή ελαστικών κλπ)

3. Κινητή  Τηλεφωνία, Η/Υ & Διαδίκτυο

ΔΕΝ φορολογείται

 • το ποσό του παγίου σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας ανεξάρτητα από τον αριθμό συνδέσεων που έχει δοθεί σε κάθε έναν εργαζόμενο.
 • το υπερβάλλον ποσό του παγίου, εφόσον αφορά επαγγελματικούς σκοπούς με μία απλή βεβαίωση του εργοδότη
 • η παροχή συσκευών Η/Υ, tablets, κινητών και λοιπού εξοπλισμού για ένα τέτοιο εργαλείο ανά είδος. Δηλαδή, αν η επιχείρηση χορηγεί σε εργαζόμενό της έναν φορητό υπολογιστή, μία συσκευή τηλεφωνάς και ένα tablet, η παροχή των τριών αυτών εργαλείων εργασίας δεν αποτελεί εισόδημα.
 • η δαπάνη πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω των πιο πάνω συσκευών

4.  Ασφάλιστρα

ΔΕΝ φορολογείται

 • Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή από τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου, στο πλαίσιο ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού.

 

 • Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητας του, στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου μέχρι του ποσού των 1.500 € ετησίως ανά εργαζόμενο.Σημείωση: Το όριο των 500,00 αφορά αποκλειστικά τον εργαζόμενο και όχι συγγενικά πρόσωπα αυτού, για τα οποία τυχόν καταβολή για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη ασφαλίστρων θεωρείται παροχή σε είδος από το πρώτο ευρώ.

5. Δάνεια

 • Φορολογείται η διαφορά επιτοκίου των δανείων παντός είδους (τραπεζικά που χορηγούν οι τράπεζες στο προσωπικό τους, δάνεια με έγγραφη ή μη συμφωνία που δίνουν οι εργοδότες στους υπαλλήλους τους καθώς και προκαταβολές ανεξαρτήτως ποσού) που έχουν δοθεί από 1.1.2014 και εφεξής ενώ ΔΕΝ φορολογείται για όσα έχουν δοθεί έως 31/12/2013. Αυτό ισχύει ασχέτως του ποσού του δανείου ή του χρόνου αποπληρωμής του.
 • Αναφορικά με τις προκαταβολές μισθών, ανεξαρτήτως του ύψους τους, ΔΕΝ θεωρούνται δάνειο όταν εξοφλούνται στο σύνολό τους, έναντι των αντίστοιχων μελλοντικών μισθών, ήτοι για τους επόμενους μήνες δεν θα καταβληθούν στον εργαζόμενο οι αποδοχές του, έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς το ποσό της προκαταβολής.

6.Λοιπές δαπάνες

ΔΕΝ φορολογούνται

 • η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς,
 • η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές που αποκτώνται, μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ή τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτησή τους ανάλογα με την περίπτωση κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 42A.
 • Οι παροχές ασήμαντης αξίας και μέχρι του ποσού των 27 € ετησίως. Οτιδήποτε δοθεί στον εργαζόμενο πάνω από αυτό το ποσό (π.χ. δωροεπιταγές) θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Συμπέρασμα

 • Σε ό,τι αφορά τις παροχές, ΔΕΝ φορολογούνται παροχές ως 300 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο. Δηλαδή, ακόμα και σε όσα στελέχη εταιριών η αξία της παροχής υπερβαίνει τα 300 ευρώ,  το όριο των 300 ευρώ λειτουργεί ως αφορολόγητο όριο και θα φορολογηθεί μόνο για το υπερβάλλον.
 • ΕΞΑΙΡΕΣΗ:φορολογούνται μόνον τα αυτοκίνητα σε υψηλόβαθμα στελέχη, η διαφορά επιτοκίου των δανείων, τα stock options και η παραχώρηση κατοικίας ακόμα και αν είναι κάτω από 300 ευρώ ετησίως.

{Ο κ. Βασιλάκης είναι Head of Tax της BSS Business Support Services}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here