Αύξηση 4% στα EBITDA σημείωσε στο τρίμηνο ο Όμιλος ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ο οποίος ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2023. Ο Όμιλος υλοποιεί ετήσιο επενδυτικό πλάνο 30 εκατ. ευρώ.

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €93 εκατ., έναντι €106,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, γεγονός αναμενόμενο, κυρίως λόγω της σχεδόν μηδενικής ζήτησης των προϊόντων προστασίας από τον COVID-19, της σημαντικής πτώσης των μέσων τιμών πώλησης και της οριακής μείωσης όγκου πωλήσεων ύψους 4% (εξαιτίας συγκρατημένης ζήτησης από την επιδείνωση του ευρύτερου περιβάλλοντος).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τους πρώτους μήνες του 2022, οι τιμές των πρώτων υλών εκτινάχθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ως εκ τούτου και οι τιμές πώλησης κινήθηκαν αυξητικά, ειδικά στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων, με σχετική διόρθωση προς τα κάτω το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €11,7 εκατ. Συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2022, τo EBITDA είχε ανέλθει σε €15,5 εκατ., ωστόσο αφαιρουμένων των κερδών από τα COVID-19 προϊόντα (ύψους €4,3 εκατ. περίπου), σε συγκρίσιμους όρους, τo EBITDA του πρώτου τριμήνου του 2022 ανήλθε σε €11,2 εκατ., ήτοι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 παρουσίασε μια αύξηση ύψους 4%.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 3,78 εκατ. ευρώ από 8,66 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας κάμψη 56,3%.

Ως εκ τούτου, είναι πλέον σαφές ότι παρά τις διαρκείς δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία, ο Όμιλος για ένα ακόμα τρίμηνο καταφέρνει την επίτευξη σταθερής, βιώσιμης, υψηλής επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας. Μάλιστα, η επίτευξη αυτή συντελέστηκε σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης, καταδεικνύοντας τη δυνατότητα του Ομίλου να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, παρουσιάζοντας ευελιξία και ανθεκτικότητα.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών, δεν υπήρξε οιαδήποτε αρνητική επίδραση λόγω των δυσχερών συνθηκών που επικρατούν. Αντιθέτως, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε σε €14,8 εκατ., συγκριτικά με €21,5 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, προχωράει ομαλά η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, το οποίο για το 2023 αναμένεται να προσεγγίσει τα €30 εκατ. σε ταμειακή βάση, με επενδύσεις που πραγματοποιούνται κυρίως στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες χώρες δραστηριοποίησης.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε διανομή μερίσματος ύψους 11.300.000 (μικτό ποσό), το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε 0,2583361887 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), όπου αφαιρουμένου του προμερίσματος, που έχει ήδη διανεμηθεί, το επιπλέον προς διανομή ποσό ανέρχεται σε €8.300.000 (μικτό ποσό) ή 0,1897513599 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Προοπτικές Ομίλου

Αναφορικά με τις προοπτικές για το 2023, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, σε παγκόσμια κλίμακα, οι οποίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από πληθωριστικές πιέσεις, που επιβαρύνουν την κοστολογική βάση της βιομηχανίας, αν και παρατηρείται ήπια αποκλιμάκωση στις τιμές των α’ και β’ υλών και στα μεταφορικά κόστη. Ταυτόχρονα, η ζήτηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, έχοντας ωστόσο ελαφρώς ανακάμψει, συγκριτικά με τους τελευταίους μήνες του 2022.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here