Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.,ενημερώνει αναφορικά με την διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας και του Ομίλου για την περίοδο από 1/7/22-30/9/22 και σωρευτικά από 1/1/2022 έως 30/9/2022 καθώς και για την εξέλιξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Αναφορικά με τον Όμιλο:

To γ’ τρίμηνο της χρήσης 2022 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 109,2 εκ. ευρώ, έναντι 102,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 6,4%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 17,9 εκ. ευρώ έναντι 23,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 23,2%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 17,6 εκ. ευρώ έναντι 24,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 27,6%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 19,5 εκ. ευρώ έναντι 26,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, μειωμένα κατά 26,4%.

Στο εννεάμηνο

Tην περίοδο από 1/1 έως 30/9/22 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 327,4 εκ. ευρώ, έναντι 278,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο 17,7%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 51,9 εκ. ευρώ έναντι 57,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 9,3%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 52,5 εκ. ευρώ έναντι 57,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 8,2%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 58,6 εκ. ευρώ έναντι 64,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, μειωμένα κατά 8,7%.

Εταιρία:

Σε επίπεδο Εταιρίας, τo γ’ τρίμηνο της χρήσης 2022 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 55,9 εκ. ευρώ, έναντι 53,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 4,1%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9,3 εκ. ευρώ έναντι 16,6 εκ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 44%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 8,8 εκ. ευρώ έναντι 18,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 52,7%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 10 εκ. ευρώ έναντι 19,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, μειωμένα κατά 49,7%.

Tην περίοδο από 1/1 έως 30/9/22 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 167,2 εκ. ευρώ, έναντι 144,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 15,6%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 27,2 εκ. ευρώ έναντι 38,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 29,4%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 27,1 εκ. ευρώ έναντι 38,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 29,4%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 30,7 εκ. ευρώ έναντι 42 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, μειωμένα κατά 26,9%.

Τα ανωτέρω βασικά αποτελέσματα, απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

plastika kritis pinakas

Η κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρίας βελτιώθηκαν περαιτέρω κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2022.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά διαθέσιμα του Ομίλου αυξήθηκαν από 56,2 εκ. ευρώ την 31/12/21 σε 58,6 εκ. ευρώ την 30/9/22.

Όπως έχει εξηγηθεί στην Οικονομική Εκθεση της 30/6/2022, η μείωση της κερδοφορίας κατά το πρώτο ήμισυ του έτους οφείλετο σε παράγοντες όπως το lock-down στην Κίνα, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και η μεγάλη αύξηση τιμών των πρώτων υλών, των μεταφορικών και της ενέργειας.

Το γ’ τρίμηνο του έτους αποκλιμακώθηκαν μεν οι τιμές των πρώτων υλών και του κόστους των θαλάσσιων μεταφορών αλλά παρατηρείται σε παγκόσμια κλίμακα μια υστέρηση της ζήτησης, πράγμα που οδήγησε σε πτώση του όγκου πωλήσεων και των περιθωρίων κέρδους.

Η μείωση της ζήτησης λόγω του υφεσιακού κλίματος στη διεθνή οικονομία συνεχίζεται και το δ’ τρίμηνο. Η διοίκηση της εταιρίας προσαρμόζει τη στρατηγική της με στόχο τη μικρότερη δυνατή επίπτωση των εξωγενών αυτών παραγόντων στα αποτελέσματα του Ομίλου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here