Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε  ότι η 88η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος ευρώ 0,6720 ανά μετοχή για τη χρήση 2020 επί του οποίου θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, σύμφωνα με τον ν.4172/2013, άρθρο 64, παρ. 1 , όπως ισχύει.

  • Το καθαρό μέρισμα που θα εισπράξουν οι μέτοχοι διαμορφώνεται σε ευρώ 0,6384 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 8η Απριλίου 2021.

  • Αυτό σημαίνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει μέρισμα 633,2 εκατ. ευρώ.
  • Τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος -χρήση 2020- ανήλθαν σε 661,7 εκατ. ευρώ, έναντι 842,3 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, μειωμένα κατά 180,6 εκατ.€.

Το έκτακτο αποθεματικό αυξήθηκε  κατά 300 εκατ.ευρώ.

Από την Πέμπτη 8 Απριλίου, οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 9 Απριλίου 2021 (record date), τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 παρ.5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 15η Απριλίου 2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here