Ξεκίνησε σήμερα η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της Πειραιώς για τη MIG, διαδικασία που λήγει στις 07.04.2023.

Στο ενημερωτικό δελτίο που δόθηκε στη δημοσιότητα επισημαίνετια ότι η πρόσφατη επένδυση της Πειραιώς στη MIG εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του για επίτευξη συνεργειών από το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών της Τράπεζας και μεγιστοποίηση των αποδόσεων προς όφελος των μετόχων της μητρικής Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.

Σε συνέχεια της υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την Τράπεζα Πειραιώς προς τους μετόχους της MIG A.E Συμμετοχών (η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η Πειραιώς Financial Holdings, γνωστοποιεί, ότι απέκτησε στις 23 Φεβρουαρίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.638.922 μετοχές της Εταιρείας, με τιμή απόκτησης €0,2170 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης.

Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1744% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν αυτών, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον 504.297.318 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53,6766% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της MIGA.E Συμμετοχών.

 

Στο ενημερωτικό δελτίο που δόθηκε στη δημοσιότητα επισημαίνετια ότι η πρόσφατη επένδυση της Πειραιώς στη MIG εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του για επίτευξη συνεργειών από το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών της Τράπεζας και μεγιστοποίηση των αποδόσεων προς όφελος των μετόχων της μητρικής Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.

«Στο πλαίσιο αυτό, ο Προτείνων δεν θα επιφέρει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας. Η επιχειρηματική στρατηγική και οι βασικοί επιχειρηματικοί στόχοι της Εταιρείας είναι:

  • η εξαγωγή αξίας από δραστηριότητα σε τομείς Μεταφορών & Ναυτιλίας και Διαχείρισης Ακινήτων
  • η σταθερά ανοδική κερδοφόρος επίδοση με διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας και της κατάλληλης μόχλευσης
  • η υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση

Επίσης, ο Προτείνων σκοπεύει να υποστηρίξει τις προσπάθειες της διοίκησης της Εταιρείας για ανάπτυξη και εξαγωγή οικονομικής αξίας από τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινωθεισών ενεργειών με στόχο την ολοσχερή απομείωση του δανεισμού της Εταιρείας.

Η πρόσφατη επένδυση του Προτείνοντος στην Εταιρεία αναμένεται να ενισχύσει τη στρατηγική του Προτείνοντα για διαφοροποίηση εσόδων και να επιφέρει τα ακόλουθα βασικά οφέλη για τον Προτείνοντα: εμπλουτισμός χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων, γεωγραφική διασπορά, ευκαιρίες ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η πρόσφατη επένδυση του Προτείνοντος στην Εταιρεία δεν θα έχει καμία αλλαγή στην δραστηριότητα της Εταιρείας ως εταιρεία συμμετοχών, η οποία και θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της ως εταιρεία συμμετοχών, και του Προτείνοντος ως πιστωτικού ιδρύματος.

Ο Προτείνων δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και των θυγατρικών της εκτός Ελλάδος. Επιπλέον, δε θα επέλθει καμία μείωση στις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών του Ομίλου του Προτείνοντος, ως αποτέλεσμα της εν λόγω απόκτησης/επένδυσης.

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της και δεν σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, ούτε να λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δε θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here