Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της “Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ” με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που ελήφθη την 6η Ιουνίου 2018, συγκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Θέση Γκορυτσά, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

1.       Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

2.       Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

3.       Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής της.

4.       Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση 2018

5.       Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

6.       Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παραγρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρία ενημερώνει και τους μετόχους τα ακόλουθα:

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here