• Αύξηση εσόδων Ομίλου κατά 3,7% και προσαρμοσμένου EBITDA κατά 3,8%, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες και της ισχυρής κερδοφορίας στην Ελλάδα
  • Αύξηση εσόδων στην Ελλάδα κατά 2,2%, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, στις ευρυζωνικές υπηρεσίες σταθερής και στο ICT:
  • Αύξηση 3,0% στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, λόγω αύξησης των εσόδων από δεδομένα κατά 21% και ισχυρό ARPUστην καρτοκινητή
  • Αύξηση προσαρμοσμένουEBITDA κατά 5,9%, με το περιθώριο στο 44%, λόγω του εξορθολογισμού του κόστους
  • Ρουμανία: Αύξηση εσόδων κατά 7,4%, λόγω της αύξησης εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής – Βελτίωση προσαρμοσμένουEBITDA για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο
  • Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε “ΒΒΒ-” από την S&P, επιστροφή στην “επενδυτική βαθμίδα” μετά από 8 χρόνια                                        
(Εκατ. €) Γ’τρίμηνο

2019

Γ’τρίμηνο

2018

+/- % Εννεάμηνο

2019

Εννεάμηνο

2018

+/- %
Κύκλος Εργασιών 1.011,3 975,4 +3,7% 2.866,8 2.825,7 +1,5%
Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 375,7 361,8 +3,8% 1.008,2 991,6 +1,7%
Περιθώριο % 37,2% 37,1% +0,1μον 35,2% 35,1% +0,1μον
Προσαρμοσμένο  EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 372,8 n/a n/a 999,9 n/a n/a
Περιθώριο % 36,9%                     n/a                         n/a 34,9%       n/a         n/a             
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 193,5 172,4 +12,2% 346,4 380,8 -9,0%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας 142,5 119,1 +19,6% 242,0 233,6 +3,6%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 125,1 107,3 +16,6% 286,5 228,0 +25,7%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,3006 0,2458 +22,3% 0,5074 0,4797 +5,8%
Σύνολο Ενεργητικού 6.948,2 6.790,7 +2,3% 6.948,2 6.790,7 +2,3%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 133,0 147,9 -10,1% 487,2 480,3 +1,4%
Προσαρμοσμένες  Ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 120,9 128,5 -5,9% 329,2 233,7 +40,9%
Ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 110,2 82,4 +33,7% 268,1 163,4 +64,1%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.296,9 1.017,9 +27,4% 1.296,9 1.017,9 +27,4%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 772,5 807,5 -4,3% 772,5 807,5 -4,3%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 16) 1.181,5    807,5 +46,3% 1.181,5    807,5 +46,3%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 16και η συγκριτική πληροφορία για το 2018 δεν επαναδιατυπώνεται.Για λόγους συγκρισιμότητας οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης πριν την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 16 και των στοιχείων του EBITDA (AL) αναλύονται λεπτομερώς στην Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένης της χρηματοοικονομικής θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

 Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2019, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου του 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα ακόμη καλό τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τις θετικές τάσεις που καταγράφονται από την αρχή του έτους. Στην Ελλάδα, τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής αυξήθηκαν για ακόμα μια φορά, γεγονός που αποτυπώνεται στους περισσότερους λειτουργικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικής ίνας και δεδομένων, περιοχές όπου έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε επενδύσει δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Στην Ρουμανία, διαφαίνονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών μας, με τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής να σταθεροποιούνται σταδιακά και την κερδοφορία να δείχνει σημάδια βελτίωσης. Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στη μείωση του κόστους με διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες, ενώ βελτιώνονται και οι ταμειακές ροές.

κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Το EBITDA Ομίλου αυξήθηκε σημαντικά, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό περιθώριο κερδοφορίας. Επιβεβαιώνουμε τις προβλέψεις μας ως προς τις ταμειακές ροές, οι οποίες θα επωφεληθούν, έστω και προσωρινά, από την ενδεχόμενη χρονική αναβολή διεξαγωγής δημοπρασίας για το φάσμα κινητής. Μετά την έκδοση ομολόγου αξίας €500 εκατ. με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, η Standard&Poor’sαναβάθμισε την πιστοληπτική μας ικανότητα, καθιστώντας τον ΟΤΕ τη μοναδική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα με αξιολόγηση “επενδυτικής βαθμίδας’’. Για το σύνολο του έτους, πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα και ότι θα δημιουργήσουμε το υπόβαθρο για ανάπτυξη στην Ρουμανία».

Προοπτικές

 Στην Ελλάδα, όπου η ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, ο ΟΤΕ προσβλέπει ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική, στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη.Οι επιδόσεις στη Ρουμανία δείχνουν να σταθεροποιούνται μετά από τα μέτρα που εφαρμόζονται και έχουν ήδη ξεκινήσει να αποφέρουν καρπούς. Ο Όμιλος συστηματικά αναζητεί τρόπους μείωσης του κόστους ώστε να στηρίξει την ανάπτυξή του και τις απαραίτητες επενδύσεις σε όλες τις δραστηριότητές του. Ο Όμιλος έχει εισάγει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ψηφιακοποίηση των δραστηριοτήτων του και της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, οι οποίες θα έχουν μελλοντικά θετική επίδραση. Για το 2019, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε €650 εκατ. περίπου. Ως αποτέλεσμα βελτιστοποίησης των επενδύσεων, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ αναμένει ότι το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €450 εκατ. περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε €350 εκατ. περίπου, μη λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη μετάθεση της διεξαγωγής δημοπρασίας για φάσμα κινητής στο επόμενο έτος.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 3,7%και διαμορφώθηκαν σε €1.011,3 εκατ., οδηγούμενα από την αύξηση κατά 2,2% στα έσοδα της Ελλάδας και κατά 7,4% στα έσοδα της Ρουμανίας λόγω ισχυρήςεπίδοσης στον τομέα των υπηρεσιών χονδρικής.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), διαμορφώθηκαν σε €618,9 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 3,5% λόγω και της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 16 (Μισθώσεις).Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2018.

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16,αυξήθηκε κατά 3,8% σε €375,7 εκατ.,με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 37,2%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, σημείωσε αύξηση5,9%, σε €339,6 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 44,0%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €193,5 εκατ., σε σύγκριση με €172,4 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2018,ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας. Οι αποσβέσεις και απομειώσεις, συνολικού ύψους €202,5 εκατ., αυξήθηκαν κατά 10,5% συγκριτικά με το Γ΄ τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα των αποσβέσεων των μισθώσεων μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €34,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019,σε σύγκριση με €34,4 εκατ.το Γ΄ τρίμηνο του 2018.

Τα προσαρμοσμένα κέρδητου Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 16,6% και ανήλθαν σε €125,1 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2019, από €107,3 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2018.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ΄ τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε €133,0 εκατ., μειωμένες κατά 10,1%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €94,6 εκατ.και €38,4 εκατ., αντίστοιχα.

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €120,9 εκατ. εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16,παρουσιάζοντας μείωση€7,6 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς από την μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30Σεπτεμβρίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ16, ήταν €772,5 εκατ., μειωμένος κατά 4,3% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου2018. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των ΔΠΧΑ 16, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε €1.181,5εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,9 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ.€ )

Γ’τρίμηνο

 2019

Γ’τρίμηνο

 2018

+/- % Εννεάμηνο 2019 Εννεάμηνο 2018 +/- %
Ελλάδα 771,3

 

754,4

 

+2,2% 2.187,9

 

2.151,2

 

+1,7%
Ρουμανία 243,5

34,2%

226,7

34,6%

+7,4%

-0,4μον.

691,3

34,2%

691,0

34,2%

0,0%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (3,5)

308,3

(5,7)                   n/a -38,6%

n/a

(12,4)

308,3

(16,5)

308,3

-24,8%

n/a

Όμιλος ΟΤΕ 1.011,3

 

975,4 +3,7% 2.866,8

 

2.825,7

 

+1,5%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) – τρίμηνο Γ’τρίμηνο

 2019

Γ’τρίμηνο

 2018

+/- % Προσ. EBITDA (AL) Γ’τρίμηνο

 2019

Ελλάδα 339,6 320,6 +5,9% 337,0
Περιθώριο (%) 44,0% 42,5% +1,5μον. 43,7%
Ρουμανία 36,1 41,2 -12,4% 35,8
Περιθώριο(%) 14,8% 18,2% -3,4μον. 14,7%
Όμιλος ΟΤΕ 375,7 361,8 +3,8% 372,8
Περιθώριο (%) 37,2% 37,1% +0,1μον. 36,9%

Σημείωση: Ο δείκτης ΠροσαρμοσμένοEBITDA(AL) υπολογίζεται  αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) – εννεάμηνο  

           Εννεάμηνο

 2019

 

Εννεάμηνο

 2018

+/- % Προσ. EBITDA (AL) Εννεάμηνο

 2019

Ελλάδα 916,1 880,0 +4,1% 909,6
Περιθώριο (%) 41,9% 40,9% +1μον. 41,6%
Ρουμανία 92,1 111,6 -17,5% 90,3
Περιθώριο (%) 13,3% 16,2% -2,9μον. 13,1%
Όμιλος ΟΤΕ 1.008,2 991,6 +1,7% 999,9
Περιθώριο (%) 35,2% 35,1% +0,1μον. 34,9%

Σημείωση: Ο δείκτης ΠροσαρμοσμένοEBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

ΕΛΛΑΔΑ
Λειτουργικά στοιχεία Γ’ τρίμηνο

2019

Γ’ τρίμηνο

2018

 

+/- %

Γ’ τρίμηνο

2019

+/-(000)

Συνδέσεις Λιανικής 2.637.718 2.641.979 -0,2% (10.132)
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 1.969.105 1.857.388 +6,0% 18.340
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών* 694.848 482.653 +44,0% 49.234
Συνδρομητές τηλεόρασης 548.646 534.093 +2,7% 4.963
Συνδρομητές κινητής 7.532.621

 

8.122.602

 

-7,3% (96.955)

*ΣυμπεριλαμβανομένωνVDSL, FTTH Vectoring & Super Vectoring

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδακατέγραψε καθαρή μείωση11 χιλιάδων γραμμών, εκ των οποίων 10 χιλιάδες γραμμές αφορούντη λιανική σταθερή του ΟΤΕ.

Ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών, καταγράφοντας 18 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις από την αρχή του έτους, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.969 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο, προσελκύοντας 49 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, υποστηριζόμενες από τη συνεχή επέκταση του δικτύου και την αυξανόμενη ζήτηση, δικαιώνοντας έτσι τις επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές. Στο τέλος του τριμήνου,695 χιλιάδες συνδρομητές είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Με τη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στη συνδρομητική βάση λιανικής του ΟΤΕ να ανέρχεται στο 75%, οι υψηλότερες ταχύτητες είναι το όχημα για την ενίσχυση του ARPU και των εσόδων. Στις 30Σεπτεμβρίου 2019, το 81% των πελατών υπηρεσιών οπτικής ίνας του ΟΤΕ απολάμβανε ταχύτητες 50 Mbps ή και μεγαλύτερες ,έναντι 47% ένα χρόνο νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι ενεργές καμπίνες  VDSLαυξήθηκαν κατά πάνω από 450 και ανήλθαν σε 15,7 χιλιάδες.

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV αυξήθηκε κατά 5 χιλιάδες και ανήλθε σε 549 χιλιάδες, ενισχυμένος κατά 2,7% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα της τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 4%περίπου.Η COSMOTE TV ετοιμάζεται να λανσάρει στα μέσα Νοέμβρη μία νέα over the top (ΟΤΤ) πλατφόρμα για προσωποποιημένες υπηρεσίες, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την ανάπτυξη της τηλεόρασης.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε πρόσφατα την ανάληψη μεγάλων έργων ICT, μεταξύ των οποίων έργο στη Χάγη για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EuropeanPatentOffice-EPO), αλλά και στο Παρίσι για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority). Τα έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών αναμένεται να ενισχύουν περαιτέρω τα έσοδα λιανικής του ΟΤΕ κατά το 4ο τρίμηνο.

 

Στην κιντή, ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο,με αύξηση εσόδων λιανικής κατά 3,0%, τροφοδοτούμενη από την αύξηση κατά περίπου 12% στην καρτοκινητή, όπου οι δομικές αλλαγές και νέες πρωτοβουλίες που εφαρμόστηκαν το τελευταίο διάστημα αποδίδουν θετικά αποτελέσματα και υψηλότερο ARPU. Στα συμβόλαια, η τάση συνεχίζει να βελτιώνεται, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της αξίας του πελάτη καθώς και των όλο και πιο ελκυστικών και ανταγωνιστικών προϊοντικών προτάσεων της εταιρείας.

Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχισθεί και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, καθώς θα έχει συμπληρωθεί  ένα έτος από την υιοθέτηση ρυθμιστικώνμέτρων σχετικών με την κατάργηση ειδικών χρεώσεων προς τους συνδρομητές.

Για μια ακόμα φορά, τα δεδομένα ήταν ο κύριος μοχλός ανάπτυξης των εσόδων τόσο στην καρτοκινητή όσο και στους πελάτες συμβολαίου. Η ενίσχυση κατά 21% των εσόδων από δεδομένα τροφοδοτήθηκε από αύξηση κατά 12% των ενεργών χρηστών και κατά 57% της κίνησης, σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2018.

Ως αποτέλεσμα εποχιακών προσφορών, η μέση κίνηση data ανά ενεργό χρήστη κατέγραψε νέο ρεκόρ κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Τρίμηνο (Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο 2019 Γ’τρίμηνο 2018 +/- % Εννεάμηνο

 2019

Εννεάμηνο

 2019

+/- %
Κύκλος Εργασιών 771,3

 

754,4

 

+2,2% 2.187,9 2.151,2

 

+1,7%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 236,8

 

232,7

 

+1,8% 701,5 684,6

 

+2,5%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 265,1

 

257,4

 

+3,0%

 

718,9

 

703,9

 

+2,1%

 

– Έσοδα χονδρικής 152,5

 

149,0

 

+2,3% 430,6 422,5

 

+1,9%
-Λοιπά Έσοδα 116,9

 

115,3

 

+1,4% 336,9 340,2

 

-1,0%
Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 339,6

 

320,6

 

+5,9%

 

916,1

 

880,0

 

+4,1%

 

Περιθώριο EBITDA % 44,0%

 

42,5%

 

+1,5μον.

 

41,9%

 

40,9%

 

+1μον.

 

Στην Ελλάδα, το Γ΄ τρίμηνο του 2019τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €771,3 εκατ. αυξημένακατά 2,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2018.Η αύξηση κατά 1,8% των εσόδων απόυπηρεσίες λιανικής σταθερής, οφείλεται στις υπηρεσίες τηλεόρασης καικυρίως στιςευρυζωνικές υπηρεσίες.Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 3,0% στο τρίμηνο, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην καρτοκινητή και στα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 2,3% το Γ΄ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω υιοθέτησης υπηρεσιών οπτικής ίνας από άλλους εναλλακτικούς παρόχους.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά5,9%, στα €339,6 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο44,0%. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται τόσο στα βελτιωμένα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής και χονδρικής, όσο και σε δράσεις εξορθολογισμού εξόδων, ιδιαίτερα στο κόστος προσωπικού.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

Λειτουργικά στοιχεία Γ’τρίμηνο 2019 Γ’τρίμηνο 2018 +/- % Γ’ τρίμηνο

2019

+/-(000)

Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας* 2.092.944 2.111.890 -0,9% (22.368)
Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών* 1.068.664 1.151.678 -7,2% (23.860)
Συνδρομητές Τηλεόρασης 1.353.456 1.453.526 -6,9% (26.618)
Πελάτες FMC 822.647 655.547 +25,5% 20.136
Συνδρομητές κινητής 4.224.544 4.643.224 -9,0% (227.895)

*Συμπεριλαμβανομένων των πελατώνFMC 

Τρίμηνο (Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο 2019 Γ’τρίμηνο 2018 +/- % Εννεάμηνο

 2019

Εννεάμηνο

 2018

+/- %
Κύκλος Εργασιών 243,5

 

226,7

 

+7,4% 691,3 691,0

 

0,0%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 56,4

 

60,0

 

-6.0% 173,5 188,4

 

-7,9%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 79,8

 

82,0

 

-2,7%

 

234,8

 

246,0

 

-4,6%

 

– Έσοδα χονδρικής 41,0

 

24,5

 

+67,3% 104,3 72,3

 

+44,3%
-Λοιπά Έσοδα 66,3

 

60,2

 

+10,1% 178,7 184,3

 

-3,0%
Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 36,1

 

41,2

 

-12,4%

 

92,1

 

111,6

 

-17,5%

 

Περιθώριο EBITDA % 14,8%

 

18,2%

 

-3,4μον.

 

13,3%

 

16,2%

 

-2,9μον.

 

 

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 7,4%, σε €243,5 εκατ.το Γ’ τρίμηνο του 2019, καθοδηγούμενα από τις επιδόσεις ςτις υπηρεσίες χονδρικής.

Οι επιδόσεις τόσο στο κομμάτι της σταθερής όσο και της κινητής παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με πρώτο μισό τους έτους, παρά το γεγονός ότι παραμένουν αρνητικές συγκρινόμενες με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής διαμορφώθηκαν σε €56,4 εκατ., μειωμένα κατά 6,0%,σχεδόν σε αντιστοιχία με τις τάσεις του προηγούμενου τριμήνου.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €79,8 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019, μειωμένα κατά 2,7%, παραμένοντας ωστόσο βελτιωμένα σε σχέσημε τις τάσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Εξαιρώντας κάποια έκτακτα έσοδα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής κατά τη διάρκεια του τριμήνου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα. Αυτή η επίδοση τροφοδοτήθηκε κυρίως από τα έσοδα σε υπηρεσίες δεδομένων, σηματοδοτώντας ένα ακόμα τρίμηνο με σταθερή διψήφια ανάπτυξη. Οι προωθητικές ενέργειες που εφαρμόζει η εταιρεία για την παρότρυνση των πελατών καρτοκινητής να μεταβούν σε συμβόλαιο αποφέρουν καρπούς, οδηγώντας σε βελτίωση του ARPU. Νέες συνεργασίες, κυρίως με καταστήματα λιανικής, αλλά και νέες προϊοντικές προτάσεις, θα βοηθήσουν την εταιρεία να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς.

Η εταιρεία πέτυχε επίσης ένα τρίμηνο ισχυρής ανάπτυξης της πελατειακής βάσης συνδυαστικών υπηρεσιώνκατά 26% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με το συνολικό αριθμό των πελατών να ανέρχεται σε 823 χιλιάδες, υπογραμμίζοντας την ηγετική θέση της εταιρείας σε αυτό το κομμάτι της αγοράς.Τα έσοδα συνδυαστικών υπηρεσιών από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 32,4% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2018.

Τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής, κατά 67,3% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2018, οφείλονται κυρίως στην αύξηση της διεθνούς κίνησης.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία υλοποίησε μέτρα για τον εξορθολογισμό του κόστους. Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, υποχώρησε οριακά σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας μειώσεις στο κόστος προσωπικού.

Το προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, μειώθηκε κατά 12,4% σε €36,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019. Εξαιρουμένης της επίδρασης από την πώληση ακινήτων, τις ασυνήθιστα υψηλές προβλέψεις για επισφάλειες κατά το Γ’ τρίμηνο 2018 καθώς και τον αντιλογισμό των προβλέψεων στο τρέχον έτος, το προσαρμοσμένο EBITDA το Γ’ τρίμηνο του 2019 είναιοριακά αυξημένο σε σχέση με την περσινή περίοδο, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες λειτουργικές βελτιώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν σε βελτιωμένες ταμειακές ροές για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Άντληση €500 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με νέο ομόλογο επταετούς διάρκειας

Την 24η  Σεπτεμβρίου, η OTE plc προέβη σε άντληση€500 εκατ. από τις διεθνείς αγορές, με ομόλογο επταετούς διάρκειας με ετήσιο κουπόνι 0,875%.Το κουπόνι φέρει την εγγύηση του ΟΤΕ και έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων.

Αναβάθμιση Πιστοληπτικής Αξιολόγησηςτης ΟΤΕ Α.Ε. από την Standard & Poor’s

Την 30η Οκτωβρίου 2019, η Standard & Poor’s προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησηςτου ΟΤΕ σε “ΒΒΒ-” με σταθερή προοπτική. Η εν λόγω κίνηση δηλώνει ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία, αναβαθμίζοντάς την στην κατηγορία της “επενδυτικής βαθμίδας’’μετά από οκτώ χρόνια.

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

Πίνακες που ακολουθούν:

1.Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

2.Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 30ηςΣεπτεμβρίου2019και της 31ης Δεκεμβρίου 2018

4.Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και συγκριτική με το 2018

5.Ενοποιημένη Κατάσταση Εσόδων για το εννεάμηνοπου έληξε στις 30Σεπτεμβρίου2019 και συγκριτική με το 2018

6.Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το εννεάμηνο και το τρίμηνο που έληξε στις 30Σεπτεμβρίου2019 και συγκριτική με το 2018

Σημείωση : Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένης της χρηματοοικονομικής θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό  σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης ‘’ΕΔΜΑ’’ όπως: EBITDA και περιθώριο EBITDA %, καθαρός δανεισμός, επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι ορισμοί και οι υπολογισμοί των εν λόγω δεικτών αναλύονται παρακάτω στην ενότητα αυτή. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται ‘’Προσαρμοσμένοι’’ δείκτες, όπως προσαρμοσμένο EBITDA, και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές.Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης (πίνακας II), της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων (πίνακας III) και της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών (πίνακας V).

την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή της καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος.

 Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθ’ αυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

 Καταβολές για αγορά φάσματος

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα.

 Καθαρός Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός  είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ. παρακάτω πίνακα).Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού από το 2019 και μετά.

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

(Ευρώ εκατ.) 30/09/2019 30/09/2018 +/- %
Μακροπρόθεσμα δάνεια 996,7 1.627,3 -38,8%
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 1.072,7 198,1
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 340,7
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 68,3
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (1.290,9) (1.012,5) +27,5%
Καθαρός Δανεισμός 1.187,5 812,9 +46,1%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (6,0) (5,4) +11,1%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 1.181,5 807,5 +46,3%

 

Καθαρός Δανεισμός&Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρουμένου του ΔΠΧΑ 16)

Τον Καθαρό Δανεισμό και τον Προσαρμοσμένο Καθαρό Δανεισμό εξαιρουμένου του ΔΠΧΑ 16 τα χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει τη κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης εξαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις, για σκοπούς συγκρισιμότητας με τα προηγούμενα έτη και τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου τηλεπικοινωνιών.  Ορίζονται ως Καθαρός Δανεισμός και Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (όπως περιγράφονται παραπάνω) αφαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

(Ευρώ εκατ.) 30/09/2019 30/09/2018 +/- %
Καθαρός Δανεισμός 1.187,5 812,9 +46,1%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) (340,7)
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) (68,3)
 Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. του ΔΧΠΑ 16) 778,5 812,9 -4,2%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (6,0) (5,4) +11,1%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. του ΔΧΠΑ 16) 772,5 807,5 -4,3%

 

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο  EBITDA με το σύνολο του κύκλο εργασιών.

Προσαρμοσμένο EBITDA(εξαιρ. του ΔΠΧΑ 16)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξαιρουμένων του ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιείται από τη διοίκηση ώστε να διευκολυνθεί η συγκρισιμότητα με τα προηγούμενα έτη. Ορίζεται αφαιρώντας από το Προσαρμοσμένο EBITDA τις προσαρμογές των εξόδων που σχετίζονται με τις μισθώσεις. Το Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA εξαιρουμένου του ΔΠΧΑ 16 (%) υπολογίζεται διαιρώντας το Προσαρμοσμένο EBITDA εξαιρουμένου του ΔΠΧΑ 16 με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Όμιλος –(Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2019

Γ’τρίμηνο

 2018

+/- % Εννεάμηνο

 2019

Εννεάμηνο

 2018

+/- %
Κύκλος εργασιών 1.011,3 975,4 +3,7% 2.866,8 2.825,7 +1,5%
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 6,2 28,0 -77,9% 23,6 55,4 -57,4%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (621,5) (647,8) -4,1% (1.869,0) (1.933,1) -3,3%
EBITDA 396,0 355,6 +11,4% 1.021,4 948,0 +7,7%
Περιθώριο EBITDA % 39,2% 36,5% +2,7μον. 35,6% 33,5% +2,1μον.
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 2,6         6,2 -58,1% 57,1 43,3 +31,9%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 0,3 -100,0%
Προσαρμοσμένο  EBITDA 398,6 361,8 +10,2% 1.078,5 991,6 +8,8%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA % 39,4% 37,1% +2,3μον. 37,6% 35,1% +2,5μον.
Προσαρμογές εξόδων που σχετίζονται με τις μισθώσεις (22,9) (70,3)
Προσαρμοσμένο  EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 375,7 361,8 +3,8% 1.008,2 991,6 +1,7%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA % (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 37,2% 37,1% +0,1μον. 35,2% 35,1% +0,1μον.

 

Ελλάδα – (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2019

Γ’τρίμηνο

 2018

+/- % Εννεάμηνο

 2019

Εννεάμηνο

 2018

+/- %
Προσαρμοσμένο  EBITDA 354,5 320,6 +10,6% 962,4 880,0 +9,4%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA % 46,0% 42,5% +3,5μον. 44,0% 40,9% +3,1μον.
Προσαρμογές εξόδων που σχετίζονται με τις μισθώσεις (14,9) (46,3)
Προσαρμοσμένο  EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 339,6 320,6 +5,9% 916,1 880,0 +4,1%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA % (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 44,0% 42,5% +1,5μον. 41,9% 40,9% +1,0μον.

 

Ρουμανία – (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2019

Γ’τρίμηνο

 2018

+/- % Εννεάμηνο

 2019

Εννεάμηνο

 2018

+/- %
Προσαρμοσμένο  EBITDA 44,1 41,2 +7,0% 116,2 111,6 +4,1%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA % 18,1% 18,2% 0,1μον. 16,8% 16,2% +0,6μον.
Προσαρμογές εξόδων που σχετίζονται με τις μισθώσεις (8,0) (24,1)
Προσαρμοσμένο  EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 36,1 41,2 12,4% 92,1 111,6 17,5%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA % (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 14,8% 18,2% 3,4μον. 13,3% 16,2% -2,9μον.

 

EBITDA (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις μετά από μισθώσεις)

Ο δείκτης EBITDA(AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται αφαιρώντας από το EBITDA  τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις πως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA(AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA(AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις) μετά από μισθώσεις

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου.Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA(AL) ορίζεται το EBITDA(AL)εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA(AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο  EBITDA (AL) με το σύνολο του κύκλο εργασιών.

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

2019

Εννεάμηνο

2019

EBITDA 396,0 1.021,4
Περιθώριο EBITDA % 39,2% 35,6%
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (20,3) (61,9)
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (5,5) (16,7)
EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 370,2 942,8
Περιθώριο EBITDA (AL) % (μετά από μισθώσεις) 36,6% 32,9%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 2,6 57,1
Έξοδα αναδιοργ. και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 372,8 999,9
Προσαρμοσμένο περιθώριο %EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 36,9% 34,9%

 

Ελλάδα – (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

2019

Εννεάμηνο

2019

EBITDA 354,5 910,1
Περιθώριο EBITDA % 46,0% 41,6%
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (13,0) (39,2)
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (4,5) (13,6)
EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 337,0 857,3
Περιθώριο EBITDA (AL) % (μετά από μισθώσεις) 43,7% 39,2%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 52,3
Έξοδα αναδιοργ. και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 337,0 909,6
Προσαρμοσμένο περιθώριο %EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 43,7% 41,6%

 

Ρουμανία – (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

2019

Εννεάμηνο

2019

EBITDA 41,5 111,4
Περιθώριο EBITDA % 17,0% 16,1%
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (7,3) (22,8)
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (1,0) (3,1)
EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 33,2 85,5
Περιθώριο EBITDA (AL) % (μετά από μισθώσεις) 13,6% 12,4%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 2,6 4,8
Έξοδα αναδιοργ. και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 35,8 90,3
Προσαρμοσμένο περιθώριο %EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 14,7% 13,1%

 

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στη σύγκριση των επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προστεθεί στα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας η επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων, χρημ/κά έξοδα για έκδοση και επαναγορά ομολόγων, αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, κέρδη από πώληση θυγατρικών, επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών και φορολογική επίδραση από τις εκπιπτώμενες ζημιές από επενδύσεις και μέρισμα από θυγατρικές. Αναλυτικά ο υπολογισμός στον παρακάτω πίνακα.

 

(Ευρώ εκατ.) – Επίδραση μετά φόρων Γ’τρίμηνο

2019

Γ’τρίμηνο

2018

+/- % Εννεάμηνο

2019

Εννεάμηνο

2018

+/- %
Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 142,5 119,1 +19,6% 242,0 233,6 +3,6%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 1,5 4,1 -63,4% 40,5 30,4 +33,2%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 0,3 -100,0%
Καθαρή επίδραση από απομειώσεις και διαγραφές 59,8 11,4
Φορολογική επίδραση από εκπιπτώμενες ζημιές από επενδύσεις/Ενδοομιλικά (18,9) (15,9) +18,9% (37,0) (47,7) -22,4%
Κέρδη από την πώληση θυγατρικής (2,9)
Αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με πώληση περιουσιακών στοιχείων (15,9)
Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της εταιρείας 125,1 107,3 +16,6% 286,5 228,0 +25,7%

 

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

 Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για την διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος και οι πληρωμές κεφαλαίου σχετιζόμενες με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

(Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2019

Γ’τρίμηνο

 2018

+/- % Εννεάμηνο

 2019

Εννεάμηνο

2018

+/- %
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (δημοσιευμένο) –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (133,0) (147,9) -10,1% (487,2) (493,8) -1,3%
Καταβολές για αγορά φάσματος 13,5 -100,0%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Προσαρμοσμένο) –  (Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (133,0) (147,9) -10,1% (487,2) (480,3) +1,4%

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου εξαιρουμένων των καθαρών ταμειακών ροών από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» προς διευκόλυνση του αναγνώστη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, την δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού. 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές(εξαιρ. των ΔΠΧΑ 16)

Η διοίκηση χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» ώστε να διευκολυνθεί η συγκρισιμότητα με τα προηγούμενα έτη και ορίζεται ως τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προσθέτοντας την αποπληρωμή μισθωμάτων.

 

(Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2019

Γ’τρίμηνο

 2018

+/- % Εννεάμηνο

 2019

Εννεάμηνο

2018

+/- %
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 262,1 235,7 +11,2% 805,6 661,3 +21,8%
Μείον-Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων 6,2 -100,0% (5,3) 5,8
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,7 0,8 -12,5% 1,8 1,7 +5,9%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (133,0) (147,9) -10,1% (487,2) (493,8) -1,3%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 129,8 82,4 +57,5% 325,5 163,4 +99,2%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (19,6) (57,4)
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 110,2 82,4 +33,7% 268,1 163,4 +64,1%

 

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις ελεύθερες ταμειακές ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά φάσματος.

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές(εξαιρ. του ΔΠΧΑ 16)ορίζονται  ως οιπροσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές εξαιρουμένων των εξόδων μίσθωσης.

 

(Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2019

Γ’τρίμηνο

 2018

+/- % Εννεάμηνο

 2019

Εννεάμηνο

2018

+/- %
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 129,8 82,4 +57,5% 325,5 163,4 +99,2%
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 10,7 46,1 -76,8% 60,7 54,0 +12,4%
Καταβολές αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων 0,4 2,8 -85,7%
Καταβολές για αγορά φάσματος 13,5 -100,0%
Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 140,5 128,5 +9,3% 386,6 233,7 +65,4%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (19,6) (57,4)
Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές(εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 120,9 128,5 -5,9% 329,2 233,7 +40,9%

 

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)(“ΕΔΜΑ”)

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ
30/09/2019 31/12/2018
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια 2.600,3 2.741,1
Δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία 432,5
Υπεραξία 376,6 446,9
Τηλεπικοινωνιακές άδειες 410,6 448,5
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 392,6 432,2
Συμμετοχές 0,1 0,1
Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 76,7 79,2
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 257,4 254,8
Κόστος συμβάσεων 44,5 50,2
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 81,8 115,8
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 4.673,1 4.568,8
 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 65,4 82,0
Πελάτες 654,2 606,0
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 6,0 5,1
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 29,2 36,4
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 226,9 245,5
Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 2,5 2,9
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.290,9 1.084,7
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.275,1 2.062,6
Περιουσιακά στοιχεία ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 68,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 6.948,2 6.699,9
 

 

ΟΜΙΛΟΣ
30/09/2019 31/12/2018
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο 1.358,2 1.387,1
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 486,4 496,7
Ίδιες μετοχές (84,5) (108,5)
Τακτικό αποθεματικό 383,3 383,3
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά (186,2) (122,8)
Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών (3.314,1) (3.314,1)
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 3.478,0 3.611,5
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της εταιρείας
2.121,1 2.333,2
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 270,1 241,5
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.391,2 2.574,7
     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια 996,7 1.280,6
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 195,5 186,9
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 116,0 120,9
Συμβατικές υποχρεώσεις 39,4 50,8
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή 340,7
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 20,3 23,7
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 66,2 87,8
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.774,8 1.750,7
     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές 865,5 1.034,0
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 1.072,7 548,0
Φόρος εισοδήματος 47,0 25,5
Συμβατικές υποχρεώσεις 141,8 122,0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή 68,3
Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης 139,6 141,1
Μερίσματα πληρωτέα 1,5 0,9
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 445,8 464,3
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.782,2 2.335,8
Υποχρεώσεις ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 38,7
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.948,2 6.699,9

 

ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)(“ΕΔΜΑ”)

 

 (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

Γ΄ τρίμηνο

 2019

Γ΄ τρίμηνο 2018 +/- % Εννεάμηνο

 2019

Εννεάμηνο

2018

+/- %
 
Σύνολο κύκλου εργασιών 1.011,3 975,4 +3,7% 2.866,8 2.825,7 +1,5%
 
Λοιπά έσοδα 6,2 28,0 -77,9% 23,6 55,4 -57,4%
 
Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (162,3) (150,2) +8,1% (439,7) (411,8) +6,8%
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (23,6) (31,4) -24,8% (72,5) (92,9) -22,0%
Αποδοχές προσωπικού (136,6) (145,8) -6,3% (434,8) (430,3) +1,0%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης (2,6) (6,2) -58,1% (57,1) (43,3) +31,9%
Έξοδα εμπορικών προμηθειών (25,3) (23,2) +9,1% (69,4) (69,2) +0,3%
Κόστος εμπορευμάτων (87,8) (78,4) +12,0% (243,8) (250,0) -2,5%
Έξοδα συντήρησης και επισκευών (24,8) (25,3) -2,0% (68,8) (77,5) -11,2%
Έξοδα προώθησης (18,6) (20,8) -10,6% (55,9) (65,4) -14,5%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (139,9) (166,5) -16,0% (427,0) (492,7) -13,3%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (621,5) (647,8) -4,1% (1.869,0) (1.933,1) -3,3%
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις 396,0 355,6 +11,4% 1.021,4 948,0 +7,7%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (202,5) (183,2) +10,5% (675,0) (567,2) +19,0%
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 193,5 172,4 +12,2% 346,4 380,8 -9,0%
 
Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (24,9) (20,0) +24,5% (75,1) (63,0) +19,2%
Πιστωτικοί τόκοι 0,6 0,8 -25,0% 2,9 1,7 +70,6%
Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές 1,7 1,5 +13,3% 15,3 (0,3)
Κέρδη από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις 0,1 (0,1) 25,9 (0,2)
Σύνολο zημιών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (22,5) (17,8) 26,4% (31,0) (61,8) -49,8%
Κέρδη προ φόρων 171,0 154,6 +10,6% 315,4 319,0 -1,1%
Φόρος εισοδήματος (34,1) (34,4) -0,9% (98,0) (95,9) +2,2%
Κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 136,9 120,2 +13,9% 217,4 223,1 -2,6%
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 0,0 0,2 -100,0% 5,3 (26,3)
Κέρδη περιόδου 136,9 120,4 +13,7% 222,7 196,8 +13,2%
             
Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της εταιρείας 142,5 119,3 +19,4% 247,3 207,3 +19,3%
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κατανεμόμενα στους μετόχους της Εταιρείας) 142,5 119,1 +19,6% 242,0 233,6 +3,6%
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 0,2 5,3 (26,3) -120,2%
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (5,6) 1,1 (24,6) (10,5)

 

IV.         ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)        
Γ’τρίμηνο

2019

Γ’τρίμηνο

 2018

+/- % Εννεάμηνο

 2019

Εννεάμηνο

2018

+/- %
 
Κύκλος εργασιών            
Σταθερή τηλεφωνία:
Έσοδα λιανικής 293,1 292,7 +0,1% 874,9 873,0 +0,2%
Έσοδα χονδρικής 193,2 172,9 +11,7% 533,7 492,9 +8,3%
Λοιπά έσοδα 77,4 70,7 +9,5% 218,8 215,4 +1,6%
Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 563,7 536,3 +5,1% 1.627,4 1.581,3 +2,9%
Κινητή τηλεφωνία:
Έσοδα υπηρεσιών 344,7 339,1 +1,7% 953,1 949,6 +0,4%
Έσοδα πώλησης συσκευών 60,6 65,4 -7,3% 171,9 187,9 -8,5%
Λοιπά έσοδα 5,2 4,5 +15,6% 17,0 21,4 -20,6%
Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 410,5 409,0 +0,4% 1.142,0 1.158,9 -1,5%
             
Λοιπά έσοδα 37,1 30,1 +23,3% 97,4 85,5 +13,9%
             
Σύνολο κύκλου εργασιών 1.011,3 975,4 +3,7% 2.866,8 2.825,7 +1,5%

 

V.           ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Γ’τρίμηνο 2019 Γ’τρίμηνο 2018 +-% Εννεάμηνο

 2019

Εννεάμηνο

2018

+/- %
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 171,0 154,6 10,6% 315,4 319,0 1,1%
Προσαρμογές για:
 Αποσβέσεις και απομειώσεις 202,5 183,2 10,5% 675,0 567,2 19,0%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας   αποχώρησης 2,6 6,2 -58,1% 57,1 43,3 31,9%
 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 1,3 1,5 -13,3% 4,0 (28,0) -114,3%
 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 0,6 0,7 -14,3% 1,9 2,0 -5,0%
 Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές (1,7) (1,5) 13,3% (15,3) 0,3
 Πιστωτικοί τόκοι (0,6) (0,8) -25,0% (2,9) (1,7) 70,6%
 (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά   περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις (0,1) 0,1 (25,9) 0,2
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 24,9 20,0 24,5% 75,1 63,0 19,2%
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: (27,4) 22,1 (53,8) (91,8) -41,4%
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 5,3 (2,8) 15,8 (12,7)
 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (7,8) (5,5) 41,8% (14,3) (64,5) -77,8%
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) (24,9) 30,4 -181,9% (55,3) (14,6)
Πλέον / (Μείον):
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης (10,7) (46,1) -76,8% (60,7) (54,0) 12,4%
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού  νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων (3,7) (3,0) 23,3% (9,3) (8,8) 5,7%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (45,8) (36,3) 26,2% (56,2) (70,6) -20,4%
Τόκοι μίσθωσης καταβεβλημένοι (5,5) (16,7)
Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες (45,3) (71,2) -36,4% (76,8) (84,6) -9,2%
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων 6,2 -100,0% (5,3) 5,8 -191,4%
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 262,1 235,7 11,2% 805,6 661,3 21,8%
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Εξαγορά Θυγατρικών (0,7)
Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 0,3 0,3
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 1,8 1,8 5,4 5,4
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (133,0) (147,9) -10,1% (487,2) (493,8) -1,3%
Έσοδα από πωλήσεις θυγατρικών / επενδύσεις (0,6) 30,6
Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων 0,4 0,3 33,3% 0,4
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,7 0,8 -12,5% 1,8 1,7 5,9%
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (2,2) -100,0% (6,6) (8,5) -22,4%
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (130,7) (146,9) -11,0% (456,3) (494,9) -7,8%
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες            
Απόκτηση ιδίων μετοχών (37,9) (33,2) 14,2% (84,2) (63,0) 33,7%
Πληρωμές σχετιζόμενες με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής (0,9) -100,0% (0,9) -100,0%
Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 500,0 404,6 23,6% 702,9 554,6 26,7%
Εξοφλήσεις δανείων (157,5) (92,5) 70,3% (460,3) (770,5) -40,3%
Αποπληρωμή μισθωμάτων (19,6) (57,4)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας (248,8) (171,0) 45,5% (248,9) (171,1) 45,5%
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (1,3)
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 36,2 107,0 -66,2% (149,2) (450,9) -66,9%
             
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων 167,6 195,8 -14,4% 200,1 (284,5) -170,3%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.123,5 817,1 37,5% 1.084,7 1.297,7 -16,4%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση, έναρξης περιόδου 7,5
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα (0,2) (0,4) -50,0% (1,4) (0,7) 100,0%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.290,9 1.012,5 27,5% 1.290,9 1.012,5 27,5%

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here