Νέα συνεργασία της Optima bank με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) στα νέα  χρηματοδοτικά προγράμματα, που απευθύνονται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. 

Τα προγράμματα αφορούν:

  • Πράσινα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια 
  • Δάνεια ψηφιακής αναβάθμισης
  • Δάνεια ρευστότητας επιχειρήσεων

Η Optima bank με τη συνεργασία αυτή, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος δανεισμού τους σε ποσοστό που δύναται να ξεπεράσει και το 75%, ενώ διευρύνει περαιτέρω το φάσμα των χρηματοδοτικών επιλογών και προτάσεων για τη στήριξη της βιώσιμης και υγιούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η τράπεζα, έχοντας συμμετάσχει και στα προηγούμενα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων της HDB, δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στη δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας όπως και στις δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Ο κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, CEO της Optima bank, δήλωσε σχετικά: ‘’Η Optima bank, μπορεί και θα είναι πάντα στο πλευρό της υγιούς επιχειρηματικότητας, παρέχοντας εύρος επιλογών και πόρων για τη στήριξη βιώσιμων αναπτυξιακών και επενδυτικών πλάνων. Η συμμετοχή μας στα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), επιβεβαιώνει την ισχυρή μας θέληση αλλά και τη δυνατότητα να είμαστε η τράπεζα αναφοράς στη χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων.’’ 

Σχετικά με τα νέα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB)  

Τα τρία, άμεσα διαθέσιμα προγράμματα συγχρηματοδότησης, εντάσσονται στο νέο Ταμείο Χαρτοφυλακίου Συγχρηματοδοτήσεων (Business Growth Fund). 

Μέσω της μόχλευσης δημόσιων πόρων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), τα τρία νέα προγράμματα μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να αποφέρουν μια συνολική μείωση του κόστους δανεισμού που δύναται να ξεπεράσει και το 75%. Το δάνειο θα συγχρηματοδοτείται κατά 40% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), και θα παρέχεται άτοκα, ενώ για το υπόλοιπο 60% που θα χρηματοδοτεί η τράπεζα με βελτιωμένο κόστος χρηματοδότησης, θα παρέχεται επιπλέον επιδότηση κατά 300 μονάδες βάσης για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (υπό προϋποθέσεις). Τα νέα προγράμματα αφορούν σε:

  1. Πράσινα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια (Green co-financing loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 500 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜμΕ που υλοποιούν επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, ανάπτυξης παρόχων green services,  ανάπτυξης δικτύων φόρτισης αυτοκινήτων τεχνολογίας χαμηλών ρύπων (ηλεκτροκίνητων ή υδρογόνου) καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη και το ύψος αυτών θα κυμαίνεται από €80.000 έως €8.000.000. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.       
  1. Δάνεια ψηφιακής αναβάθμισης (Digitalization co-financing loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 250 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜμΕ, για την υλοποίηση επενδύσεων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών/δραστηριοτήτων τους, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη ,το δε ύψος αυτών ανέρχεται από €25.000 έως €1.000.000. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.       
  1. Δάνεια ρευστότητας επιχειρήσεων (Liquidity co-financing loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 600 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης σε ΜμΕ. Η επιδότηση επιτοκίου εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει ξανά χρηματοδότηση/ενίσχυση από πρόγραμμα της HDB. Στόχος των δανείων είναι η διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων καθώς και η αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της αγοράς (αύξηση ενεργειακών δαπανών, τιμές πρώτων υλών, πληθωριστικές πιέσεις) και η προστασία των θέσεων εργασίας, ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 5 έτη, και το ύψος του δανείου ανέρχεται από  €10.000 έως  €1.500.000. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.