Σύνταξη, επιμέλεια: Έλενα Ερμείδου

Fitch Ratings

Αρνητικές παραμένουν οι προοπτικές για την αγορά αντασφαλειών παγκοσμίως για το 2021, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Fitch Ratings. Οι απώλειες από την πανδημία του κορωνοϊού, που όλο και αυξάνονται, η συρρίκνωση του όγκου των ασφαλίστρων και τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια «μπαίνουν στη ζυγαριά» και επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του κλάδου. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Fitch, οι αντασφαλιστές, σε γενικές γραμμές, βρίσκονται σε καλή θέση για να απορροφήσουν τις απώλειες που σχετίζονται με την πανδημία, υποβοηθούμενες από την ισχυρή κεφαλαιακή τους θέση. Αν δεν υπάρξουν ακραία γεγονότα φυσικών καταστροφών, οι αξιολογήσεις που θα ακολουθήσουν για τον κλάδο τους επόμενους μήνες θα είναι επιβεβαιώσεις σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις των χρηματοοικονομικών τους θέσεων. 

Τα αποτελέσματα του κλάδου στο πρώτο εξάμηνο του 2020 υπογράμμισαν ότι το ύψος του τελικού ποσού αποζημιώσεων των ασφαλισμένων απωλειών από την πανδημία του κορωνοϊού παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζεται πλήρως στα αποθεματικά των αντασφαλιστών. 

Τα περισσότερα αποθεματικά αξιώσεων που έχουν δεσμευτεί από τους αντασφαλιστές στο πρώτο εξάμηνο του 2020 ταξινομήθηκαν ως πραγματοποιηθέντα, αλλά δεν ανακοινώθηκαν, καθώς εκκρεμούσαν οι αναμενόμενες ζημίες. 

Μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες για να γίνει σαφές το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων, καθώς πολλές αξιώσεις είναι πιθανό να βρίσκονται σε αναμονή. Οι απαιτήσεις έναντι διακοπής επιχειρησιακών λειτουργιών και οι επαγγελματικές ευθύνες υπόκεινται σε μακροχρόνιες νομικές διαδικασίες, ενώ οι ζημιές από τις πιστώσεις και τις εγγυήσεις θα χρειαστούν χρόνο για να αξιολογηθούν και να αποζημιωθούν μετά από τη συρρίκνωση της παγκόσμιας οικονομίας. Επιπλέον, η επιδείνωση της πανδημίας, με περαιτέρω lockdowns μέσα στο έτος, μπορεί οδηγήσει σε έναν γύρο νέων απαιτήσεων. 

Τα κεφάλαια των παραδοσιακών αντασφαλιστών αποδείχθηκαν ανθεκτικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η μείωση ήταν μονοψήφια και χαμηλή, παρά τις απώλειες που σχετίζονται με την πανδημία και την αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών. 

Η ανάκαμψη της χρηματοοικονομικής αγοράς, που ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου, η έκδοση άνω των 15 δισ. δολ. χρέους μειωμένης εξασφάλισης και η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την πανδημία.

 Οι αυξήσεις στις τιμές των αντασφαλίστρων, με προσαρμογές ανά τον κίνδυνο των κεφαλαίων από την αρχή της πανδημίας –με στόχο οι αντασφαλιστές να προστατεύσουν την κερδοφορία τους από το κύμα των απαιτήσεων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό αλλά και με το χαμηλότερο εισόδημα από επενδύσεις–, θα συνεχιστούν και το 2021. Σύμφωνα με τη Fitch, η αγορά θα συνεχίσει να «σκληραίνει» και μέσα στο 2021. 

Ακόμη και πριν από την πανδημία, οι ασφαλιστές και οι αντασφαλιστές θα έπρεπε να αυξήσουν τις τιμές για να μπορούν να καλύψουν τις υψηλότερες απαιτήσεις έναντι φυσικών καταστροφών και να διαθέτουν υψηλή επάρκεια αποθεματικών κεφαλαίων, ειδικά απέναντι στις φυσικές καταστροφές στη γεωγραφική περιοχή των ΗΠΑ.

Moody’s Investors

Από «σταθερές» σε «αρνητικές» άλλαξε η Moody’s τις προοπτικές του κλάδου αντασφαλειών το 2020. Σύμφωνα με την τελευταία, είναι μια άσχημη χρονιά, με πολλές από τις απώλειες να σχετίζονται με τον κορωνοϊό.

Ο Covid-19 και οι φυσικές καταστροφές θέτουν σε δοκιμασία τους ετήσιους προϋπολογισμούς αρκετών αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η αβεβαιότητα σχετικά με το ύψος των απωλειών από τον κορωνοϊό σε συνδυασμό με τα χαμηλά επιτόκια (αποδόσεις και κάτω του μηδενός) συρρικνώνουν τα αποθεματικά κεφάλαια που διακρατούν οι αντασφαλιστές, καθώς και την κερδοφορία τους. 

Ο τελικός λογαριασμός από το κλείσιμο της οικονομίας δεν μπορεί να υπολογιστεί ακόμη, όπως ούτε και ο τελικός λογαριασμός αποζημιώσεων στον κλάδο περιουσίας. Περαιτέρω, οι αντασφαλιστές δεν γνωρίζουν ποιο θα είναι το τελικό ποσό που θα πληρώσουν για εκθέσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια που ήταν αντασφαλισμένα και δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των μέτρων που επέβαλαν οι κυβερνήσεις. Οι ζημιές που θα γράψουν στο τέλος του έτους στον κλάδο περιουσίας & ατυχημάτων θα προέρχονται κυρίως από ακυρώσεις εκδηλώσεων. 

Πολλά μέτωπα παραμένουν ανοιχτά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, δημιουργώντας πολλά προβλήματα σε όλες τις γραμμές παραγωγής των αντασφαλιστών και στις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες διατηρούνται τα μέτρα.

AM Best

Μικτές ήταν οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας του κλάδου των αντασφαλειών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 από τους αναλυτές της AM Best με τις αναβαθμίσεις να είναι περισσότερες από τις υποβαθμίσεις. 

Ωστόσο, ο οίκος αξιολόγησης διαπίστωσε ότι το ποσοστό των αναβαθμίσεων στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των αμερικανικών εταιρειών του κλάδου περιουσίας & ατυχημάτων (P&C) έως τα μέσα του 2020 ήταν ελαφρά χαμηλό, στο 5,1% των ενεργειών αξιολόγησης, σε σύγκριση με το 6,2% στο πρώτο εξάμηνο του 2019. 

Περίπου το 25% των 17 αναβαθμίσεων κατά την περίοδο των έξι μηνών οφείλονται σε συνεργασίες ή συγχωνεύσεις. Εν τω μεταξύ, οι υποβαθμίσεις μειώθηκαν στο 3,3% των συνολικών ενεργειών, από 7,1% το πρώτο εξάμηνο του 2019.

 Οι επιβεβαιώσεις κυμάνθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, στο 81,3%, αντικατοπτρίζοντας αυτό που η AM Best θεωρεί ως γενική σταθερότητα στον κλάδο P&C των ΗΠΑ. 

Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως αυξημένες απώλειες που σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές, την πανδημία του κορωνοϊού κ.ά. 

Οι αναβαθμίσεις αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας οφείλονταν κυρίως σε αυξήσεις κεφαλαίων προσαρμοσμένες ανά τον κίνδυνο, στα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα σε σχέση με τη λειτουργική απόδοση και τη σωστή διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου των εταιρειών.

 Η AM Best σημείωσε ότι ο αριθμός των αξιολογήσεων που εξετάστηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 σχεδόν διπλασιάστηκε σε 16 από τις 9 το πρώτο εξάμηνο του 2019, με το 50% να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε σύγκριση με το 33% στο παρελθόν. 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, το 81,9% των προοπτικών αξιολόγησης στον κλάδο P&C ήταν σταθερό, από 83,2% για την ίδια περίοδο το 2019.

 Η AM Best διατηρεί σταθερές τις προοπτικές της για τον κλάδο των προσωπικών γραμμών που ανήκει στον τομέα αντασφάλισης περιουσίας & ατυχημάτων. Αρνητικές ωστόσο προοπτικές καταγράφονται στις εμπορικές γραμμές, αντικατοπτρίζοντας τα μακροοικονομικά από τον Covid-19.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here