της Ελενας Ερμείδου

Στο 209% ανήλθε ο Δείκτης  Φερεγγυότητας (SCR) στην ΝΝ-Hellas 31/12/2017 και στο646% στις 31/12/2017 ο Δείκτης Κάλυψης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR). Η εταιρία για το έτος  2017 δεν προέβη σε διανομή μερίσματος.

Διαβάστε:

Αποκλειστική συμφωνία συνεργασίας ΝΝ με Ολυμπιακή Επιτροπή

Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας αυξήθηκε κατά 20,7 εκατομμύρια ευρώ, από 81,1 εκατομμύρια ευρώ  στις 31  Δεκεμβρίου 2016 σε 101,8 εκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Οι κύριοι λόγοι της συνολικής αύξησης στην  Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας κατά την περίοδο αναφοράς είναι οι ακόλουθοι:

  • Μεταβολές χαρτοφυλακίου και ειδικότερα η νέα παράγωγη ασφαλιστικών εργασιών σε προϊόντα με εγγύηση  κεφαλαίου συνδεδεμένα με επενδύσεις οδήγησε σε αύξηση τόσο της  Κεφαλαιακή Απαίτησης για το  Κίνδυνο Αγορών όσο και για το Κίνδυνο Ασφαλίσεων  κλάδου Ζωής.
  • Μεταβολές στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ειδικότερα η αύξηση των επιτοκίων άνευ κινδύνου η οποία αύξησε  την έκθεση σε κίνδυνο που απορρέει από προϊόντα με εγγύηση κεφαλαίου συνδεδεμένα με επενδύσεις
  • Η αναδιάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ωφέλησε στην συγκράτηση της αύξησης του επιτοκίου κίνδυνου.
  • Η αύξηση της έκθεσης σε εταιρικές ομολογίες επίσης αύξησε το συνολικότερο κίνδυνο Αγοράς.

Η μείωση του Δείκτη σε σχέση με το 2016 οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας λόγω της αυξημένης παραγωγής των προϊόντων που συνδέονται με επενδύσεις και έχουν προκαθορισμένο επίπεδο εγγύησης για τα επενδυμένα ασφάλιστρα, την ανανέωση της συμφωνίας με την Τράπεζα Πειραιώς καθώς και την αύξηση του κινδύνου επιτοκίου λόγω της αύξησης των Euro swap επιτοκίων

Ο Όμιλος  NN επένδυσε 30 εκατομμύρια ευρώ μέσω κεφαλαιακής ενίσχυσης στην NN Hellas προκειμένου να  υποστηρίξει την ανανέωση της σύμβασης Bancassurance με την Τράπεζα Πειραιώς για 10 χρόνια με δυνατότητα  επέκτασης για 5 χρόνια.

Νέα παραγωγή

Η νέα παραγωγή έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ των 100 εκατ. ευρώ, δημιουργήθηκε ρεκόρ χαρτοφυλακίου 406 εκατ. ευρώ  και ρεκόρ κερδοφορίας 13 εκατ. ευρώ  από το 2016.

Ρεκόρ νέου περιοδικού ασφαλίστρου με 26,3 εκατ. ευρώ, με έμφαση και στις ηλεκτρονικές πωλήσεις  και με αύξηση 25% και αύξηση νέας παραγωγής υγείας κατά 60%.

Στόχος της ΝΝ-Hellas η αύξηση του μεριδίου στα προϊόντα Ζωής και Υγείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here