Μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ευρωπαϊκά επίπεδα, αύξηση των εσόδων από τόκους τόσο από το δανειακό όσο και από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, καθώς και διεύρυνση των εσόδων από προμήθειες μέσω υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας (wealth management) και πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων (bancassurance) θα προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο 2023-2025 της Alpha Bank που θα ανακοινωθεί από τη διοίκηση του ομίλου την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ενώ στις 8 Μαΐου θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του έτους.

  • Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας διαμορφώθηκε στο τέλος του 2022 στο 7,8% και αναμένεται να μειωθεί κάτω από το 7% το τρέχον έτος, με προοπτική να διαμορφωθεί στα ευρωπαϊκά επίπεδα, δηλαδή κάτω από το 5%, στο τέλος του 2025.

Οπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση που δημοσίευσε η τράπεζα, η μείωση των NPL για την περίοδο 2023-2025 θα γίνει μέσα από οργανικές κυρίως δράσεις, δηλαδή την επαναφορά σε κατάσταση εξυπηρετούμενων δανείων, τη μερική άφεση χρέους, την ανάκτηση αξίας μέσω των ενεχύρων και άλλες διαδικασίες οριστικής διευθέτησης, που αναμένεται να οδηγήσουν σε παράλληλη σημαντική μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, αλλά και των λειτουργικών εξόδων που σχετίζονται με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων.