Από τις αρχές 2025 η εφαρμογή του νέου κανονισμού που θα διέπει την εισαγωγή/παραμονή κ.λ.π εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εξ’ αρχής ο Γιάννος Κοντόπουλος είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία σε “ελεύθερη διασπορά” και “χρηματιστηριακή αξία” , με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΧΑΕ να στέλνει το μήνυμα “τέρμα τα αστεία με το free float”.

O χρόνος προσαρμογής των διοικήσεων των εισηγμένων στα νέα δεδομένα θεωρείται επαρκής- άλλωστε σταδιακά θα διορθωθούν/συμπληρωθούν οι όποιες ελλείψεις- υπολογίζεται πως πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους το πλαίσιο θα είναι σε ισχύ/λειτουργικό.

Παράλληλα θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος σε βασικούς μετόχους, επιχειρηματίες και νέους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν “παράθυρα” που-υπό προϋποθέσεις θα διευκολύνουν την εισαγωγή μετοχών ακόμη και εταιρειών με αρνητική “τελική γραμμή” στον ισολογισμό τους.

Ενδεικτική-μεταξύ αρκετών άλλων- η περίπτωση της Μηχανικής– που σύμφωνα με το ΓΕΜΗ είναι εκ νέου ενεργή-  Αριθμός ΓΕΜΗ 002489601000
ΑΦΜ 094047453 κ.λ.π στοιχεία/μητρώου.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό το κριτήριο της κερδοφορίας (τριών-3- χρήσεων) δεν θα προβλέπεται.