Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς πόρους.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Από 04-07-2024 (και ώρα 12:00) έως 04-10-2024 (και ώρα 15.00).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 4.000.000,00€. Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 300.000€ έως 500.000€.

Το τελικό ποσοστό έντασης της ενίσχυσης καθορίζεται από τα ακόλουθα:

(1) με το άρθρο του Καν. 651/2014 ως ισχύει και

(2) την κατηγορία δαπάνης και το μέγεθος του συνεργατικού σχηματισμού όπως αποτυπώνεται στους πίνακες της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση νομικές οντότητες που είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης του συνεργατικού σχηματισμού (cluster) και που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να λειτουργήσουν και να δραστηριοποιηθούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα της δράσης απαιτείται η συμμετοχή στο σχήμα ενός κατ’ ελάχιστον οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων (ΑΕΙ ή Οργανισμός/ Φορέας ερευνητικών δραστηριοτήτων) και πέντε (5) ΜΜΕ επιχειρήσεις ή συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεων στο οποίο να συμμετέχουν τουλάχιστον (5) ΜΜΕ επιχειρήσεις

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μέσω της Δράσης ενισχύονται δραστηριότητες στους παρακάτω τομείς:

 • Αγροδιατροφική αλυσίδα
 • Βιοεπιστήμες – Υγεία – Φάρμακα
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Αειφόρος Ενέργεια
 • Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία
 • Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία
 • Τουρισμός, Πολιτισμός, Δημιουργικές Βιομηχανίες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει
 • Δαπάνη εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας
 • Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
 • Δαπάνες εξοπλισμού
 • Δαπάνες λογισμικού
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο   Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Κυριακή Κωνσταντίνου στο email: konstantinou@sbe.org.gr και τηλέφωνο 2310539817 εσωτ. 143