Ο Σπύρος Βυζάντιος, ιδρυτής της ΒΥΤΕ, συμφώνησε με τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου του Ομίλου Ideal Holdings για την μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας πληροφορικής που ίδρυσε ο ίδιος ο Σπύρος Βυζάντιος το 1983.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η οικογένεια Βυζάντιου ελέγχει το 55,6% των μετοχών, ενώ ο όμιλος της Alpha Bank κατέχει πρόσθετο ποσοστό γύρω στο 18,55%. 

Ο Σπυριδογεώργης Βυζάντιος  κατέχει το 27,89%, ο Νίκος Βυζάντιος το 15,06%, η Alpha Bank το 13,03%, ο Χρ. Βυζάντιος το 6,3%, ο Μ. Βυζάντιος το 6,32% και η Alpha Asset Management 5,52%.

  • Η Ideal Holdings θα υποβάλει Προαιρετική Δημόσια Πρόταση για την αγορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
  • Η Ideal Holdings έχει πραγματοποιήσει ήδη δύο εξαγορές φέτος: Της Coleus Packaging, στη Νότια Αφρική και της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Netbull που λειτουργεί συμπληρωματικά με την Adacom.

Το 2021, η Byte είχε κύκλο εργασιών της τάξης των 40 εκατ. ευρώ (από 31,7 εκατ. ευρώ το 2020) και καθαρή κερδοφορία 3,12 εκατ. ευρώ.

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, η Ideal (o Προτείνων) δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 15.816.009 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»), εφόσον του έχει προσφερθεί ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών και έχουν πληρωθεί οι Αιρέσεις, όπως αμφότερα αναλύονται κατωτέρω.

H Ideal προσφέρει, ως αντάλλαγμα, συνδυασμό κινητών αξιών και μετρητών. Ειδικότερα,  προσφέρει για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, ποσό ύψους €2,10 σε μετρητά πλέον 0,397590 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Ideal, (συνολικά το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»), οι οποίες θα εκδοθούν δυνάμει αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό έως €2.515.317,20, με την έκδοση έως 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και τιμή διάθεσης €4,15 η κάθε μία, στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης στο καταστατικό του Προτείνοντος, δεν θα υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων του Προτείνοντος, καθώς ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος Μετοχών υπέρ των Μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν αποδεχτεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση βάσει της σχέσης ανταλλαγής 0,397590 νέα μετοχή του Προτείνοντος προς μία Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, η («Σχέση Ανταλλαγής»).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here