Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΕ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία Olympic Air Μονοπρόσωπη ΑΕ, με ποσό σύμβασης 1.050.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και χρόνο αποπεράτωσης εργασιών έως την 31.08.2023.

Αντικείμενο της σύμβασης του έργου είναι η «κατασκευή στεγάνωσης των δωμάτων και των συμπληρωματικών κατασκευών των χαμηλών κτηριακών όγκων του κτηρίου Β56 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών».

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε, του Θ. Σίψα δραστηριοποιείται στο κλάδο των κατασκευών και ειδικότερα:

▪ Εξειδικεύεται στο κλάδο των κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων αναλαμβάνοντας έργα υποδομών και ειδικών κατασκευών όπως νοσοκομεία, αεροδρόμια, ξενοδοχεία

▪ Είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1994 .