Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της τραπεζικής εταιρείας Attica Bank Α.Ε. προς αποκατάσταση της αλήθειας

παραπέμπουμε

στις επίσημες ανακοινώσεις της ως άνω τράπεζας με ημερομηνίες 25 Φεβρουαρίου 2022 και 16 Δεκεμβρίου 2022 οι οποίες απαντούν σε όλα τα σχετικά ερωτήματα.

Ειδικότερα:

  1. Στην πρώτη ανακοίνωση της Attica Bank Α.Ε. διαλαμβάνονταν τα χαρακτηριστικά της Rinoa Ltd, ως επενδυτικού σχήματος, καθώς και οι πραγματικοί δικαιούχοι της, ως και οι εταιρείες που ήταν σύμβουλοί της.
  2. Στην δεύτερη από τις ανακοινώσεις αυτές γίνεται αναφορά σε επιστολή της 15ης Δεκεμβρίου 2022, η οποία συνυπογράφηκε από τις εταιρείες που αναφέρονται σε αυτήν την ανακοίνωση η οποία παρατίθενται αυτούσια στο παρόν. Η επιστολή απευθύνθηκε μεταξύ άλλων και στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Από το κείμενο αυτής προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια ποιοι ιδιώτες επενδυτές και υπό ποιούς όρους είχαν την πρόθεση να συμμετάσχουν στην επικείμενη τότε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Σε σχέση με το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής αυτής παραπέμπουμε στην Attica Bank Α.Ε.

Η όλη διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εποπτευόταν και ενεκρίθη από την ΤτΕ και εξελίχθηκε με τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), άπασες δε οι εμπλεκόμενες στη διαδικασία εταιρείες υπέβαλαν πλήρεις φακέλους στην ΤτΕ με όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται με την νομιμοποίησή τους.

  1. Παρατίθεται και η σχετική ανακοίνωση από την Attica Bank στις 25 Φεβρουαρίου 2022: https://www.atticabank.gr/el/group/news/latest-news/23-announcements/2146-attica-bank-announcement-of-25022021-gr

Attica Bank – Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 & λοιπές ενημερώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Σε συνέχεια της από 30.12.2021 ανακοίνωσής της, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατόπιν των σχετικών γνωστοποιήσεων της εταιρείας Rinoa LTD και του κ.  Christian Udo Schoening, περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (α) του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι με την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας και κατά την 23.12.2021, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Rinoa LTD, στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 9,87%, το οποίο αντιστοιχεί σε 120.861.838 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.224.229.445, ενώ επίσης ασκεί έμμεσο έλεγχο σε ποσοστό 14,70%, το οποίο αντιστοιχεί σε 179.930.027 δικαιώματα ψήφου (κατοχής του ΤΜΕΔΕ), ήτοι συνολικά ελέγχει (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό 24,57%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, το οποίο αντιστοιχεί σε 300.791.865 δικαιώματα ψήφου επί του άνω συνόλου, η δε Rinoa LTD ελέγχεται έμμεσα μέσω αλυσίδας από τον κ. Christian Udo Schoening κατά τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

Πριν την ολοκλήρωση της αύξησης η ελεγχόμενη από τον ανωτέρω εταιρεία Rinoa LTD δεν κατείχε δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών.

Με την ίδια ως άνω γνωστοποίηση παρέχεται η πληροφορία ότι η εταιρεία Rinoa LTD (με την τελευταία να ενεργεί ως επενδυτικό όχημα το οποίο συμβουλεύει η Ellington Solutions A.Ε.) και το ΤΜΕΔΕ, και αναφορικά με τη δεσμευτική συμφωνία βασικών όρων συναλλαγής σχετικά με την επένδυση των άνω (ως και του Τ.Χ.Σ.) στην Τράπεζα στο πλαίσιο της προαναφερθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σκοπεύουν στο στάδιο αυτό να ενασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν ως μέτοχοι της Τράπεζας σε μία κοινά αποδεκτή βάση και με κοινή αντίληψη.

 

  1. Παρατίθεται και η σχετική ανακοίνωση από την Attica Bank στις 16 Δεκεμβρίου 2022:

https://www.atticabank.gr/el/group/news/latest-news/23-announcements/2245-attica-bank-announcement-of-16122022-gr

Attica Bank – Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Α. Η Τράπεζα υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος (“TτE) το εγκριθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 14ης Δεκεμβρίου 2022 επικαιροποιημένο Επιχειρηματικό Πλάνο των ετών 2022 – 2025 (BusinessPlan 2022 – 2025 με ενσωματωμένο το σχέδιο αποκατάστασης κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Plan).Περαιτέρω, σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζαςθα τεθεί προς έγκριση το Σχέδιο Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων («NPE Strategy»), το οποίο επίσης θα υποβληθεί στην ΤτΕ.

Β. Στις 16-12-2022 κοινοποιήθηκε στην Τράπεζα η από 15-12-2022 επιστολή των Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΤΜΕΔΕ, EllingtonSolutions A.Ε. και RinoaLtd  (ως επενδυτικό όχημα το οποίο συμβουλεύει η EllingtonSollutions Α.Ε.) (οι «Βασικοί Μέτοχοι») απευθυνόμενη στην ΤτΕ προς ενημέρωση και αξιολόγηση, ληφθείσα σε συνέχεια της από 21-11-2022 επιστολής της ΤτΕ, αναφορικά με την συμμετοχή των Βασικών Μετόχων στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Γ. Η υλοποίηση των πράξεων και διαδικασιών κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας εξελίσσεται κατά το σχεδιασμό και κατά τα προβλεπόμενα στο νομοκανονιστικό πλαίσιο και με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30-12-2022.

Η Τράπεζα θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη καθώς και για τυχόν παρατηρήσεις της Εποπτικής Αρχής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here