Η εταιρία «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»  ανακοινώνει  ότι ο κ. Πάρης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και εκτελεστικό μέλος αυτού γνωστοποίησε στην Εταιρία ότι την 22.12.2022, απέκτησε 1.086.226 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, λόγω κληρονομιάς, από τον αποβιώσαντα μέτοχο και κληρονομούμενο, κο Οδυσσέα Κυριακόπουλο (με κωδ. αναγνώρισης ISIN GRS 488003005), συνολικής αξίας 2.291.936,86 ευρώ.

Η  «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εκδότης»), σε συνέχεια της από 28.12.2022 γνωστοποίησης, που έλαβε από τον μέτοχο κ. ΠΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

– Ταυτότητα του εκδότη των μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου: «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

– Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου και Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.

-Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: ΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

– Όριο το οποίο φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται ο υπόχρεος: 10%

– Ημερομηνία της συναλλαγής και ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται τα όρια: 22.12.2022

– Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή (22.12.2022): Αριθμός μετοχών 2.075.901, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 2.075.901, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 7,10%

– Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή (22.12.2022): Αριθμός μετοχών 3.162.127, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 3.162.127, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 10,81%

– Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή (22.12.2022): 3.162.127, συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 10,81%

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here