H νέα διοίκηση του Βασίλη Ψάλτη ανακοίνωσε στους θεσμικούς επενδυτές της Alpha Bank το νέο στρατηγικό σχέδιο μετασχηματισμού του Ομίλου. Είναι η πρώτη συστηματική και ολοκληρωμένη προσπάθεια μετάβασης της τράπεζας στην μετά την οικογένεια Κωστόπουλου εποχή.

Την ημέρα που η μετοχή της Alpha Bank φλερτάρει για πρώτη φορά φέτος, με αξιώσεις την τιμή των 2 Ευρώ, ο Διευθύνων Σύμουλος Βασίλης Ψάλτης παρουσίαζε τους βασικούς άξονες του νέου στρατηγικού προγραμματισμού που ξεκινούν απο την γιγαντιαία τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων 12 δισ. ευρώ, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών της τράπεζας αλλά και ριζικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης του Ομίλου.

Το πρώτο βήμα στο σχέδιο μετασχηματισμού της Alpha Bank είναι η μεταφορά «κόκκινων» δανείων ύψους 12 δισ. ευρώ σε εταιρεία ειδικού σκοπού. Μαζί με τα δάνεια θα μεταφερθούν και περίπου 700 εργαζόμενοι της τράπεζας στη νέα εταιρεία. Ταυτόχρονα ο κ. Βασίλης Ψάλτης θα ανακοινώσει σημαντικές διοικητικές αλλαγές κυρίως με την κατάργηση των θέσεων αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών.

  • Το σχέδιο ολοκληρώνεται με την έκδοση Ομολόγου TIER II με στόχο να αντληθούν τουλάχιστον 500 εκατ. Ευρώ με επιτόκιο μικρότερο του 6% για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας.

Η Alpha Bank έχει ήδη συμφωνήσει με τη Cepal – με την οποία συνεργάζεται ήδη στον τομέα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) – για το project Galaxy, το οποίο θα υλοποιηθεί αξιοποιώντας τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου στο πλαίσιο του «Ηρακλή». 

Η νέα εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων θα στελεχωθεί από τους 700 υπαλλήλους που θα μεταφερθούν από την Alpha Bank (σχέδιο carve out) αλλά και με 300 έμπειρους εργαζόμενους της Cepal…

Πως θα γίνει η Εξυγίανση του Ισολογισμού

 Πραγματοποίηση μίας από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ευρωπαϊκή αγορά, με στόχο την ταχύτερη εξυγίανση του ισολογισμού. Η συναλλαγή, ύψους Ευρώ 12 δισ., θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Ελλάδα κατά περίπου 73% και θα διαμορφώσει τους δείκτες NPE και NPL σε 20% και 10%, από 44% και 28% αντίστοιχα.

Αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων για την αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Μετά τη συναλλαγή, ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας I (CET1) θα διατηρηθεί σε επίπεδα άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, με την Τράπεζα να στοχεύει σε CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17% το 2022, καθώς σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο περιθώριο 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier 2). Η συναλλαγή δεν επιφέρει καμία αραίωση του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων (dilution).

Το «Πρόγραμμα Εγγύησης Ελληνικών Τιτλοποιήσεων – HAPS», το οποίο εισήχθη πρόσφατα από την Eλληνική Kυβέρνηση και αναμένεται να ψηφισθεί στο επόμενο διάστημα, εκτιμάται ότι θα έχει καταλυτική δράση ως προς τις ενέργειες για την εξυγίανση του ισολογισμού των τραπεζών. Πρόθεση της Alpha Bank είναι η χρήση εγγυήσεων έως Ευρώ 3,7 δισ. στο πλαίσιο του προγράμματος.

 Θετική οικονομική συγκυρία η οποία συμβάλλει στην επιτυχή έκβαση της συναλλαγής. Η Τράπεζα θα αξιοποιήσει τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που ενισχύονται από τη μείωση της αβεβαιότητας, τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή προς την ανάπτυξη, την εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων και την επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων. Παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές για την ελληνική αγορά, όπως αποδεικνύεται από τις επιτυχημένες συναλλαγές NPE έως σήμερα.

Αναδιοργάνωση της πλατφόρμας διαχείρισης NPΕ της Τράπεζας μέσα από τη συνεργασία με μία ισχυρή και διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία. Με την πώληση των σχετικών δραστηριοτήτων και της υποδομής της Τράπεζας προς την Cepal Hellas, θα δημιουργηθεί ένας νέος φορέας διαχείρισης («Νέα Cepal»), που θα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο πλευρών, εξασφαλίζοντας γρήγορα τους απαραίτητους πόρους για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων

Αλλαγή σελίδας

Σημαντική εξυγίανση του ισολογισμού που θα οδηγήσει σε εξομάλυνση του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου (Cost of Risk) σε λιγότερο από 100 μονάδες βάσης και θα ενισχύσει την κερδοφορία.

Μετασχηματισμός του λειτουργικού μοντέλου με στόχο ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα (Cost/ Income) να υποχωρήσει κάτω από το 48% το 2022, με τη μείωση των εξόδων να αντισταθμίζει την κίνηση των εσόδων που θα προκαλέσει η απομόχλευση του ενεργητικού. Επιταχύνονται οι δράσεις βελτίωσης της αποδοτικότητας, με απτά αποτελέσματα ήδη από το 2019, μέσω του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ η ανάθεση της διαχείρισης των NPE στη Νέα Cepal, μέσω της επικείμενης συναλλαγής, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω μείωση του κόστους έως το 2022.

 Νέες εκταμιεύσεις ύψους Ευρώ 14 δισ. έως το 2022 στην πραγματική Οικονομία, με στόχο τη στήριξη των Ιδιωτών όσο και των Επιχειρήσεων. Έμφαση θα δοθεί στους τομείς υποδομών, ενέργειας, ακινήτων, ξενοδοχειακών/ τουριστικών επιχειρήσεων, βιομηχανίας και ναυτιλίας. Εντατικοποιούνται οι δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη τομέων με υψηλές προοπτικές στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και τη βάση των περίπου 3,1 εκατ. Πελατών μας.

Επιστροφή στην κερδοφορία για τις θυγατρικές μας εκτός Ελλάδος, με έμφαση στην αξιοποίηση των προοπτικών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας στη Ρουμανία.  Δημιουργία Γραφείου Μετασχηματισμού, αρμόδιου για την εφαρμογή του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας. Η τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή Μετασχηματισμού (Chief Transformation Officer – CTO), Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και η δημιουργία Γραφείου Μετασχηματισμού, με 10-15 εξειδικευμένα στελέχη, θα συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων μας.

Βασικοί οικονομικοί στόχοι για το 2022

 Δείκτης NPE <10% και δείκτης NPL <5% για την Τράπεζα, στην Ελλάδα.

Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου (Cost of Risk) <70 μονάδες βάσης το 2022.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με δείκτη CAD ~17% και δείκτη CET1 ~15%, σημαντικά υψηλότερα από τις εποπτικές απαιτήσεις.

Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα (Cost/ Income) κάτω από 48% και Δείκτης Κόστους προς Ενεργητικό (Cost/ Assets) κάτω από 145 μονάδες βάσης.

Νέες εκταμιεύσεις δανείων 14 δισ. Ευρώ περίπου στην Ελλάδα για την περίοδο 2019-2022.

 Στόχος απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoE) ~9,0%.

Νέα διοικητική ομάδα και ισχυροποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης

Νέα, δυναμική διοικητική ομάδα. Σε συνέχεια των διοικητικών αλλαγών στις αρχές του 2019 με την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) από το Διοικητικό Συμβούλιο, τοποθετούνται νέα Μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου. Η αποδεδειγμένη εμπειρία των νέων Στελεχών δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για την επιτυχία των στρατηγικών μας στόχων.

 Εταιρική διακυβέρνηση με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Επαναπροσδιορισμός της δομής και του ρόλου των επιτροπών διακυβέρνησης με στόχο την ταχύτερη και αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων. Σαφής ανάθεση αρμοδιοτήτων σε όλο τον οργανισμό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here