Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Lavipharm, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 8 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00μμ, στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας αρ. 12.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30ης Αυγούστου 2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00μμ, στον ίδιο τόπο για να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.

Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι και €58.000.000,00, με την καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 193.333.333 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία – Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, την εξειδίκευση των λοιπών όρων και της δομής της αύξησης, την υλοποίηση και ολοκλήρωση αυτής.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here