Σήμερα, η τάση στο εμπόριο είναι το μοντέλο διπλής εφαρμογής O-2-O (Online to Offline- και αντίστροφα). Πρόκειται για μια επιχειρηματική στρατηγική που στόχο έχει να προσελκύσει πιθανούς πελάτες από διαδικτυακά κανάλια για να κάνουν αγορές σε φυσικά καταστήματα.

Το γεγονός ότι το παραδοσιακό λιανεμπόριο βρίσκεται σε φάση αναδιαμόρφωσης προμηνύει ότι το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επηρεάζεται σημαντικά από τις ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς αυτές προκαλούν αλλαγές σε δεξιότητες, διαδικασίες, επιχειρησιακά συστήματα και εργαλεία, επιχειρηματικά μοντέλα και οργανωτικές δομές.

Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης στην ομιλία του στην ημερίδα, που διοργάνωσε στη Ρόδο η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνέχισε ο ίδιος, η ιδέα πίσω από τη στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά ήταν η μετάβαση από 28 εθνικές αγορές σε μία ενιαία αγορά. Μια πλήρως λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά θα μπορούσε να συνεισφέρει στην οικονομία μας περίπου κατά 415 δισ. ευρώ ετησίως και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

“Φοβάμαι, ωστόσο, ότι δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε σωστά αυτές τις αλλαγές και να καθοδηγήσουμε τις ΜμΕ σε βασικά δίκτυα υποστήριξης που θα τις βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες που χρειάζονται στο νέο αυτό περιβάλλον” όπως είπε.

Οι προτεραιότητες των ΜμΕ στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ υπενθύμισε στη συνέχεια ότι μέχρι τις αρχές Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει την επίσημη πρότασή της για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 θα αποτελέσει αποφασιστικό βήμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ΜμΕ, διότι θα καθορίσει τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους για τη στήριξη των ΜμΕ και την υλοποίηση δράσεων υπέρ αυτών.

Είναι ταυτόχρονα κρίσιμο, διότι στις 30 Μαρτίου 2019 θα είμαστε μια Ένωση των 27, δεδομένου ότι στις 29 Μαρτίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

“Ως εκ τούτου, η ΕΣΕΕ συστήνει το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο να καταστεί η Ευρώπη αφενός, πιο ανταγωνιστική, αφετέρου δε, ένα καλύτερο μέρος για να ζήσει κάποιος, αντί να προσπαθήσει να προστατεύσει παλιές και αναποτελεσματικές δομές” είπε ο κ. Κορκίδης.

Προτάσεις

Ύστερα από τις διαβουλεύσεις της ΕΣΕΕ με τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, την UEAPME και τη EuroCommerce οι προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί είναι οι εξής:

1. Όσον αφορά στη χρηματοδοτική στήριξη των ΜμΕ, για δύο λόγους η ΕΣΕΕ προτιμά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πρώτον, γιατί τα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα μόχλευσης και περισσότερες ΜμΕ μπορούν να υποστηριχθούν από τα χρήματα των φορολογούμενων και δεύτερον, γιατί τα χρηματοδοτικά εργαλεία προκαλούν λιγότερες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό από ότι οι επιχορηγήσεις. Επιπλέον, η ΕΣΕΕ υποστηρίζει την άποψη ότι χρειάζεται να υπάρξει εξορθολογισμός και απλούστευση στην τεράστια ποικιλία χρηματοδοτικών μέσων που υπάρχουν σήμερα και καθιστά αρκετά περίπλοκη την εφαρμογή και τη χρήση για όλους τους μεσάζοντες και τους δικαιούχους και επιπλέον δημιουργεί εμπόδια στην ανάμειξη πηγών από διαφορετικά προγράμματα σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μέσα.

2. Η ΕΣΕΕ στηρίζει πρωτοβουλίες για να καταστούν τα μελλοντικά προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων πιο διαφανή, πιο εύκολα προσβάσιμα και λιγότερο γραφειοκρατικά. Μεταξύ των βασικών βημάτων προς αυτή την κατεύθυνση είναι η εφαρμογή της αρχής “Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις” και “Μόνον ‘Απαξ”, η παροχή ενός κοινού συνόλου κανόνων όπου είναι δυνατόν, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων, και η βελτίωση της νομοθεσίας και των κανόνων της ΕΕ ώστε να γίνουν σαφέστεροι.

3. Το νέο πρόγραμμα COSME θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους επιχειρήσεων από όλους τους τομείς και να λαμβάνει υπόψη τον κύκλο ζωής ολόκληρης της επιχείρησης.

4. Σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: Οι προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής αφορούν όλες τις περιφέρειες και πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την οικονομική και κοινωνική τους πραγματικότητα. Αυτό απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία για τις περιφέρειες ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή των πολιτικών με την τοπική πραγματικότητα.

5. Σχετικά με το Πρόγραμμα- Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία, η ΕΣΕΕ συνιστά ένθερμα την περαιτέρω ενίσχυση της εστίασης στην καινοτομία και τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.

6. Σχετικά με το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και την Κλιματική Δράση (LIFE): Το πρόγραμμα LIFE πρέπει να προσαρμοστεί καλύτερα στην πραγματικότητα των ΜμΕ. Η κλίμακά της δεν εξυπηρετεί τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, παρά τη σημασία των προτεραιοτήτων της για τις ΜμΕ, όπως η πρόληψη και διαχείριση των αποβλήτων ή η κυκλική οικονομία. Το LIFE είναι ένα κεντρικά διαχειριζόμενο πρόγραμμα με έργα μεγάλης κλίμακας που περιλαμβάνουν πολλούς εταίρους και δεν είναι εύκολα προσβάσιμα από τις ΜμΕ. Η βασική πρόκληση δεν είναι η κεντρική διαχείριση, αλλά οι διαδικασίες που θα πρέπει να απλουστευθούν περαιτέρω, να απαιτούν λιγότερους εταίρους και να διευκολύνουν έργα μικρότερης κλίμακας, επιτρέποντας στις ΜμΕ να επωφεληθούν άμεσα από τη χρηματοδότησή τους για να καταστούν πιο πράσινες, πιο ενεργειακά αποδοτικές και να κάνουν τη μετάβαση από γραμμικά σε κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα.

7. Τέλος, όσον αφορά στο Erasmus+, η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα για την προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών και των εκπαιδευομένων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET- Vocational Education and Training), καθώς και την κινητικότητα των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών. Δεν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης του αποκεντρωμένου συστήματος διαχείρισης με εθνικούς οργανισμούς. Σημαντικότερο είναι να ληφθεί καλύτερα υπόψη η ιδιαιτερότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που βασίζεται στην εργασία με τη συμμετοχή των ΜμΕ στους μαθητευόμενους. Το πρόγραμμα Erasmus + θα πρέπει να συνεχιστεί με πρόσθετη χρηματοδότηση. Απαιτείται περαιτέρω απλούστευση των διοικητικών και δημοσιονομικών κανόνων για την καλύτερη αντιμετώπιση των μικρότερων σχεδίων κινητικότητας των μαθητευόμενων που απασχολούν μικρές επιχειρήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here