Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 22/5/2018:

– μέσω της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής σε αγορά 40.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9568 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 38.845,62 ευρώ.

– μέσω της Euroxx Χρηματιστηριακής σε αγορά 30.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9635 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 28.905,01 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here