Σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 3η Μάϊου 2018 καλεί τους μετόχους της η Ικτίνος για την, μεταξύ άλλων, λήψη απόφασης περί διανομής μερίσματος.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Έγκριση για τη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.

6. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.

7. Παροχή της εγγύησης δια της εκδόσεως των εγγυητικών επιστολών σε θυγατρικές εταιρίες

8. Λοιπές Ανακοινώσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here