Στο ποσό των 389,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του ομίλου Fourlis το εννεάμηνο του 2023 από 352,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, αυξημένες κατά 10,5%. Σε συγκρίσιμη βάση, δηλαδή εξαιρουμένων των πωλήσεων από τις δραστηριότητες «TheAthlete’s Foot» και «Intersport Turkey», που έχουν πουληθεί, σημειώθηκε ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων της τάξης του 15% σε ετήσια βάση.

Η αύξηση των πωλήσεων υποστηρίζεται τόσο από τον κλάδο λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), όσο και από τον κλάδο λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (INTERSPORT) και αποδίδεται σε στρατηγικές πρωτοβουλίες και τις αυξητικές τάσεις της αγοράς. Ο κλάδος λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 17,5% σε ετήσια βάση, λόγω της ηγετικής θέσης της IKEA στην αγορά και της βελτιωμένης διαθεσιμότητας αποθεμάτων. Ο κλάδος λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (Intersport) παρουσίασε αύξηση πωλήσεων 9% σε ετήσια και συγκρίσιμη βάση, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευσή του ομίλου να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της εξελισσόμενης αγοράς λιανικής.

Επιπλέον, η νέα δραστηριότητα λιανικής του ομίλου στον κλάδο Υγείας& Ευεξίας που ενεργοποιήθηκε εντός του 2023, μέσω τριών καταστημάτων Holland & Barrett στην Αθήνα και ενός καναλιού ηλεκτρονικού εμπορίου κερδίζει δυναμική.

Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε στα 176,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2023 από 160 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, με το περιθώριο μικτού κέρδους του ομίλου στο 45,4% κατά το εννεάμηνο του 2023, σταθερό σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το σταθερό μικτό περιθώριο υποστηρίχθηκε από το ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους του κλάδου λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), καθώς και από μια σταθεροποιητική τάση του μικτού περιθωρίου του κλάδου λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών.

Ο όμιλος συνεχίζει να δίνει έμφαση στον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων και στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του. Η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων επηρέασε θετικά τα λειτουργικά έξοδα, ενισχύοντας τη θετική επίδραση της λειτουργικής μόχλευσης στη συνολική του κερδοφορία.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA – OPR) του ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 29,1% φτάνοντας τα 31,5 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2023 από 24,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, ενώ το περιθώριο EBITDA (OPR) αυξήθηκε σε 8,1% το εννεάμηνο του 2023 από 6,9% το εννεάμηνο του 2022.

Το EBIT του ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2023 περιλαμβάνει 1,3 εκατ. κερδών από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Trade Estates ΑΕΕΑΠ, σε σύγκριση με 5 εκατ. ευρώ που ήταν το ποσό αναπροσαρμογής στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Εξαιρουμένης της επίδρασης από κέρδη αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων, τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) του ομίλου ανήλθαν σε 20,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2023 από 13,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 45,6%, ενώ το περιθώριο EBIT έφτασε στο 5,2% από 3,9%.

Ομοίως, εξαιρουμένης της επίδρασης από κέρδη αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων, τα κέρδη προ φόρων(PBT) του ομίλου αυξήθηκαν κατά 42% φτάνοντας τα 6,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2023 έναντι 4,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη μετά φόρων του ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης από κέρδη αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων, ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2023 έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, αυξημένα κατά 8,1%. Μεγάλο μέρος του φόρου του ομίλου αποδίδεται στην Trade Estates και παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι λόγω του υψηλότερου βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ.

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, εξαιρουμένης της επίδρασης από κέρδη αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων, ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2023 έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, μειωμένα κατά 3,2% λόγω υψηλότερων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σύγκριση με πέρυσι μετά την πώληση από πλευράς ομίλου στις 11 Σεπτεμβρίου 2023 του 4,2% των μετοχών της Trade Estates στη Latsco Hellenic Holdings.

Ο όμιλος, είναι προσανατολισμένος στην τη δημιουργία βιώσιμων ταμειακών ροών και αξίας στους μετόχους του. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023 ο όμιλος κατέβαλε μέρισμα 0,11 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2022, ύψους 6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% επί των καθαρών κερδών του ομίλου.